โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 603150100 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นระบบฝังตัว และระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรม มึพร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ เอกชน และการเป็นผู้ประกอบการ
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
        3. เพื่อฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการทํางานอย่างมีระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1501108 Electric Circuits and Electronics Devices
 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1501109 Electrical Design and Simulation
 การออกแบบและจำลองทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
1501112 Engineering Programming
 การโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
3 (2-2-5)
1501113 Electronics Workshop
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
3 (2-2-5)
1501210 Computer Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501214 Computer Architecture and Microprocessor
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโพรเซสเซอร์
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา 1501497 ฝึกงานต่างประเทศ หรือรายวิชา 1501498 โครงงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แทนวิชา 1501496 สหกิจศึกษาได้หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302206 Mathematics and Algorithms for Computing
 คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
3 (2-2-5)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501213 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
           E2: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1501215 Object-Oriented Programming on Mobile Devices
 การโปรแกรมเชิงวัตถุบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
3 (2-2-5)
1501216 Real-Time Operating Systems for Embedded Applications
 ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้แบบฝังตัว
3 (2-2-5)
1501217 Model Based Design
 การออกแบบโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1501218 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (2-2-5)
1501312 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
1501313 Computational Intelligence
 ปัญญาเชิงคำนวณ
3 (2-2-5)
1501314 Smart Devices and Internet of Things
 อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
1501345 Network System Security
 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
           P: 1302340   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1501344   ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  ( Network System Security )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1501401 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-9-3)
1501402 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           P: 1501401   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Engineering Pre-Project )   3 (0-9-3) 
3 (0-9-3)
1501483 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
3 (2-3-5)
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1501498   โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ( Research Project in Computer Engineering )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1501497   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สามารถเลือกรายวิชาจากต่างกลุ่มได้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.1 Hardware and Intelligent Control Systems กลุ่มฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501403 Intelligent Control Systems
 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
3 (2-3-5)
1501405 Modern Topics in Embedded Systems
 หัวข้อใหม่ในระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
1501407 Biomedical Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
3 (3-0-6)
1501481 Robotics
 หุ่นยนต์
3 (2-2-5)

 2.3.2 Data Science and Artificial Intelligence กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501410 Data Science and Artificial Intelligence
 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
1501411 Data Warehousing and Business Intelligence
 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
1501412 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1501413 Big Data Management and Analytics
 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)

 2.3.3 Data Communications and Networks กลุ่มการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501420 Communication Electronics
 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
1501421 Network Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานของโครงข่าย
3 (3-0-6)
1501422 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (2-2-5)
1501423 Service Provider Network
 เครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH