โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 603140702 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1103211 Microbiology
 จุลชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ : นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา1407484 ฝึกงานต่างประเทศ แทนรายวิชา 1407483 ประสบการณ์วิชาชีพ ได้หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4)  
1 (1-0-2)
1403345 Food Processing Technology and Innovation
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร
           P: 1407213   การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร  ( Quality Analysis of Agricultural Products )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1405302 Quality and Food Safety Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) และ
           P: 1407313   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  ( Postharvest Technology of Horticultural Crops )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1407201   การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ( Quality Analysis of Agri-Food Products )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1407213 Quality Analysis of Agricultural Products
 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
           P: 1401105   วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร  ( Agro-Industrial Vision )   1 (1-0-2) 
3 (2-3-5)
1407214 Postharvest Biology
 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407291 Agricultural Training
 การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร
1 (0-6-1)
1407312 Postharvest Diseases and Insect Pests
 โรคและแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1407311   โรคและแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Pathology and Entomology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1407313 Postharvest Technology of Horticultural Crops
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407350 Farm and Industrial Visit
 ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
1 (0-6-1)
1407463 Agricultural Logistics and Supply Chain
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการเกษตร
           E2: 1407462   โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร  ( Agricultural Logistics and Supply Chain )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1407481 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1407485 Research Project
 โครงงานวิจัย
6 (0-40-6)
1407486 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)
1408101 Principle of Packaging
  หลักการบรรจุ
           E1: 1408102   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1408103   บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน  ( Packaging for Life )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1408102 Packaging Materials
 วัสดุการบรรจุ
           P: 1408101    หลักการบรรจุ  ( Principle of Packaging )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)
1408343 Packaging System and Testing
 ระบบการบรรจุและการทดสอบ
           P: 1408202   เทคโนโลยีการบรรจุ  ( Packaging Technology )   2 (2-0-4) และ
           P: 1408242   วัสดุทางการบรรจุและการประยุกต์ใช้  ( Packaging Materials and Application )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1408201   หลักการบรรจุ  ( Principles of Packaging )   2 (2-0-4) และ
           P: 1408242   วัสดุทางการบรรจุและการประยุกต์ใช้  ( Packaging Materials and Application )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1408102   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1408341   ระบบและการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ( Packaging System and Testing )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1408350 Packaging Technology and Distribution of Fresh Produce
 เทคโนโลยีการบรรจุและการกระจายผลิตผลสด
           P: 1408102   วัสดุการบรรจุ  ( Packaging Materials )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1410201 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (2-3-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203132 Principles of Business Management
 หลักการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
1406362 Sensory Evaluation
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
           P: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407314 Postharvest Technology of Field Crops
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407315 Entrepreneurship and Agricultural Business
 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจทางการเกษตร
3 (3-0-6)
1407349 Fresh-Cut Fruits and Vegetables
 ผักและผลไม้สดตัดแต่ง
           E2: 1407344   ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค  ( Minimally Processed Fruits and Vegetables )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1407401 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
           P: 1407211   สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Physiology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1407212   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช  ( Postharvest Biology of Plant )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1407441 Postharvest Technology for Ornamental Crops
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
           P: 1401203   ลักษณะคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Quality Characteristics of Agricultural Materials )   3 (3-0-6) และ
           P: 1401204   ปฏิบัติการด้านลักษณะคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Quality Characteristics of Agricultural Materials Laboratory )   1 (0-3-1) 
          หรือ
           P: 1407212   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช  ( Postharvest Biology of Plant )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1408203 Packaging Design
 การออกแบบทางการบรรจุ
           P: 1408101    หลักการบรรจุ  ( Principle of Packaging )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)
1408204 Industrial Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุเชิงอุตสาหกรรม
           P: 1408101    หลักการบรรจุ  ( Principle of Packaging )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1408103   บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน  ( Packaging for Life )   3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)
1410202 Agricultural Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1410203 Fruit and Vegetable Productions for Food Industry
 การผลิตผลไม้และผักเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH