โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 603130200 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีและอัลกอริธึมพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมวิทยาการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการข้อมูล ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม
        2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
        3. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
        4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
        5. 5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1302101 Computer Science Workshop 1
 ปฏิบัติการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-3-1)
1302102 Computer Science Workshop 2
 ปฏิบัติการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-3-1)
1302205 Statistics for Information Technology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1302206 Mathematics and Algorithms for Computing
 คณิตศาสตร์และขั้นตอนวิธีเพื่อการคำนวณ
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 65
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1302215 Artificial Intelligence Theory and Applications
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
1302216 Computer Architecture & Operating Systems
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
1302217 Introduction to Data Science
 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาการข้อมูล
3 (2-2-5)
1302311 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1302321 Object-Oriented Analysis and Design
 การออกแบบและการวิเคราะห์เชิงวัตถุ
           P: 1302311   การโปรแกรมเชิงวัตถุ  ( Object-Oriented Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1302326 User Interface & Experience Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาตัวเชื่อมประสานและประสบการณ์ของผู้ใช้
3 (2-2-5)
1302327 Innovation 1: Introduction to Emerging Technology
 นวัตกรรม 1: เทคโนโลยีก่อกำเนิดเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1302328 Innovation 2: Creative Software Development
 นวัตกรรม 2: การพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างสรรค์
3 (2-2-5)
1302329 Work Integrated Learning 1: Team Programming
 การศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับการทำงาน 1: การเขียนโปรแกรมเป็นทีม
2 (0-6-2)
1302330 Work Integrated Learning 2: Team Software Development
 การศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับการทำงาน 2: การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม
2 (0-6-2)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1302383 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
1302391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
1 (0-3-1)
1302410 Work Integrated Learning 3: Team System Development
 การศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับการทำงาน 3: การพัฒนาระบบเป็นทีม
2 (0-6-2)
1302411 Work Integrated Learning 4 : Professional System Development
 การศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับการทำงาน 4: การพัฒนาระบบอย่างมืออาชีพ
2 (0-6-2)
1302413 Work Integrated Learning 5: Innovation and and Entrepreneurship
 การศึกษาเชิงบูรณาการความรู้กับการทำงาน 5: นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-6-2)
1302414 Introduction to Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1302491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1302492 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1302391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
2 (0-6-2)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305306 Software Project Management
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
           E2: 1305302   การบริหารโครงการและความเสี่ยงของซอฟต์แวร์  ( Software Project and Risk Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1501212 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1502338 Image Processing
 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3 (3-0-6)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course : Students can complete 9 credits from the following courses กลุ่มวิชาชีพเลือก : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 9 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302345 Native Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เฉพาะแพลตฟอร์ม
3 (2-2-5)
1302346 Human Interface Device Application
 โปรแกรมประยุกต์เพื่อเชื่อมต่อกับบุคคล
3 (2-2-5)
1302347 Mobile Game Development
 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)

 2.3.2 กลุ่มวิทยาการข้อมูล หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302348 Data Warehousing and Business Intelligence
 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
1302349 Data Mining
 เหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
1302350 Big Data Management and Analytics
 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)

 2.3.3 กลุ่มอื่นๆ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302314 Computer Systems Security
 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
           P: 1301255   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1302392 Selected Topics in Computer Science 1
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
1302494 Selected Topics in Computer Science 2
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
1302499 Selected Topics in Computer Science 3
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302495 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH