โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 603121002 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่นๆ
        2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบ และมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง
        3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
        4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
        5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006321 English for Aviation Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210220   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน  ( English for Aviation Business Communication )   3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210215   แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน  ( Quantitative Model for Aviation Business )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1210219   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน  ( Quantitative Analysis for Flight Operation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210102 Introduction to Aviation Business Management
 การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
           E1: 1210104   การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น  ( Introduction to Airline Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210209 Business Model and Innovation Marketing for Aviation Business
 รูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210203   การตลาดเพื่อธุรกิจการบิน  ( Marketing for Aviation Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210210 Safety Management System in Aviation
 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.2.1 Required Course วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209205 Warehouse Management System and Inventory Management
 ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1209317 Purchasing and Supply Management
 การจัดซื้อและการจัดการอุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209405 Performance Measurement in Supply Chain
 การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
           P: 1209100   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210326   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน  ( Aviation Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210106 Personality Development and Service Attitude
 การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติทางด้านงานบริการ
           E1: 1210101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  ( Personality Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210212 Ticketing Reservation and Distribution System
 ระบบการสำรองและจัดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
           E2: 1210201   ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการบิน  ( Aviation Business Information System )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1210214 Dangerous Goods Regulations for Air Transport
 การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210215 Quantitative Model for Aviation Business
 แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
1210216 Aviation Industry and Global Economic Trends
 อุตสาหกรรมการบิน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
1210307 Laws and Regulations in Aviation Industry
 กฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือน
3 (3-0-6)
1210308 Risk Management in Aviation Business
 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
1210316 Air Cargo Service Management
 การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210326 Aviation Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน
3 (3-0-6)
1210328 Airport Management and Airline Business
 การจัดการสนามบินและธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1210355 Business Analytic and International Logistics Management
 การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1210405 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1210406   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1210414 Aviation Logistics Project Design and Management
 การออกแบบและการจัดการโครงการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
3 (3-0-6)
1210415 Marketing Logistics and Aviation Business Strategy
 การตลาดโลจิสติกส์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)

 2.2.2 Required Foreign Languages Course : Selected 3 credits วิชาบังคับกลุ่มภาษา :ให้เลือก 3 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
2408002 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1210314 Aviation Business Research
 การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
1210318 Airline Traffic Planning
 การวางแผนจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210321 E-Logistics and Innovation in Supply Chain Management
 สื่ออิเล็คโทรนิคและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
1210322 International Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1210323 Logistics and Business Project Feasibility Analysis
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
1210324 Special Topics in Aviation Logistics and Supply Chain Management
 หัวข้อพิเศษในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
1210325 Quality Management for Logistics and Service Industry
 การบริหารจัดการคุณภาพในงานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
1210330 Free Zone and Perishable Center Management
 การจัดการเขตปลอดอากรและศูนย์เก็บสินค้าไม่คงทน
3 (3-0-6)
1210331 Terminal Zoning Management
 การจัดการร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
1210332 Aviation Industry in Thai State Enterprise
 อุตสาหกรรมการบินภายใต้บริบทรัฐวิสาหกิจไทย
3 (3-0-6)
1210333 Aviation Real Estate Evaluation and Development
 หลักการประเมินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
1210334 Global Economic Trends in Thailand Exporting and Service
 ทิศทางเศรษฐกิจโลกกับการส่งออกสินค้าและบริการไทย
3 (3-0-6)
1210343 Chinese for Aviation Business 1
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210344 Chinese for Aviation Business 2
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210343   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Chinese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210345 Japanese for Aviation Business 1
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1210346 Japanese for Aviation Business 2
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210345   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Japanese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210347 French for Aviation Business 1
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210348 French for Aviation Business 2
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210347   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( French for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210353 Aircraft Weight and Balance
 ความสมดุลและน้ำหนักของอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210360 Korean for Aviation Business 1
 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210361 Spanish for Aviation Business 1
 ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210402 Passenger Ground Services
 การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210407 Aviation Medicine and Hygiene
 เวชศาสตร์การบินและสุขอนามัย
           E2: 1210305   สุขภาพและสุขอนามัยสำหรับธุรกิจการบิน  ( Aviation Business Health and Hygiene )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210416 Airport Logistics and Services Design
 การออกแบบระบบโลจิสติกส์และการให้บริการของสนามบิน
3 (3-0-6)
1210417 Human Factors in Aviation Industry
 มนุษยปัจจัยในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH