โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 603120500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย และต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการศักยภาพสูงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของชุมชนตามวิถีถิ่นสู่ระดับนานาชาติ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมมีความเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความเป็นพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล ประกอบกับส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงราย ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มรดกแผ่นดิน และการใช้สมุนไพร
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สามารถคิดริเริ่มและจัดตั้งธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
        2. ประยุกต์ใช้แนวคิดคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
        3. ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีคุณภาพ
        4. เป็นผู้นำที่มีความคิดเชิงบวก มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อมในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1203214 Principles of Finance
 หลักการการเงิน
           E2: 1203211   หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน  ( Principles of Business and Finance )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1205310 Business Venture and Entrepreneurship for Service Industry
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205318   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการ  ( Business Venture and Entrepreneurship for Service Business )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205416 Strategic Management for Service Industry
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205413   การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ  ( Strategic Management for Service Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205208 Sustainable Tourism Resource Management
 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1205206   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ( Sustainable Tourism )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1205329   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  ( Tourism Resource Management )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1205210 Tour Business Operations and Professional Tour Guiding
 การดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อาชีพ
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1205207   การจัดการและการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว  ( Tour Business Operation and Management )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1205307   หลักการมัคคุเทศก์อาชีพ  ( Principle of Professional Tour Guide )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1205304 Research Methodology for Tourism Industry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205319 Design Thinking for Tourism Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1205320 Digital Economy and E-Tourism
 เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
           E2: 1207209   ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ  ( Information Technology for Tourism and Hospitality )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205323 Tourism Development Planning
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
           E2: 1205314   การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว  ( Tourism Planning and Development )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205484 Seminar in Tourism Management
 สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1205483   สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว  ( Seminar in Tourism Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E2: 1205495   สหกิจศึกษา  ( Co-operative Education )   6 (0-40-6)  
6 (0-40-6)
1207207 Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management
 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 Specific Interesting Course : Students can complete 15 credits from the following courses กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 15 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมรดกแผ่นดิน หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205213 Health Tourism for Silver Tourists
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
3 (2-2-5)
1205214 Heritage Management for Tourism
 การจัดการมรดกแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยว
           E2: 1205326   การท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม  ( Heritage Tourism Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205215 Integrated Management of Hot Spring Destination
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
1205216 Local Wisdom and Herb for Health Tourism
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (2-2-5)
1205221 Culture-based Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
1207402 Health and Spa Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
3 (2-2-5)

 2.3.1.2 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205219 Community-based Tea/Coffee Tourism
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชา/กาแฟ
           E2: 1205328   การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ( Community Based Tourism (CBT) Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205220 Ethnicity and Tourism
 ชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยว
           E2: 1205345   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์  ( Ethnic Tourism Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205317 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (2-2-5)
1205347 Cross Border Tourism in Greater Mekong Sub Region
 การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           E2: 1205346   การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน  ( Border Crossing Tourism (BCT) Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205414 Cross Cultural Communication for Service Industry
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
           E2: 1205412   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับธุรกิจบริการ  ( ASEAN Cross-Cultural Communication for Service Business )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205415 Interpretation for Tourism Management
 การสื่อความหมายเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1205444 Tourism Social Enterprise Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคม
           E2: 1205352   การจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยว  ( Small Medium Tourism Enterprise (SMTEs) Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.3.1.3 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน. หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205113 Personality Development for Tourism Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1205340 Souvenir Business Management
 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
           E2: 1205342   การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก  ( Souvenir Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205348 Special Interest Tourism
 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
           E2: 1205324   การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ  ( Special Interest Tourism Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205355 Airlines Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
           E2: 1205350   การจัดการธุรกิจการบิน  ( Airlines Business Management )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205365 Exhibition Management
 การจัดการงานนิทรรศการ
3 (2-2-5)
1205370 Festivals Management
 การจัดการงานเทศกาล
3 (2-2-5)
1207217 Accommodation Management for Leisure
 การจัดการสถานที่พักเพื่อการพักผ่อน
           E2: 1207214   การจัดการรีสอร์ทไทม์แชร์และการพักผ่อน  ( Resort, Timeshare and Leisure Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207425 Gastronomic Culture
 วัฒนธรรมการบริการอาหาร
           E2: 1207422   ศิลปวัฒนธรรมการบริการอาหาร  ( Gastronomic Restaurant Experience )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.3.2 Foreign Languages Course (Selected 1 Group = 15 Credits ) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องเลือกเรียนหนึ่งกลุ่มภาษาให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.2.1 English 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)
1006321 English for Aviation Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3 (2-3-5)
1006353 English for The Greater Maekong Sub-Region
 ภาษาอังกฤษสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
1006359 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
1006361 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
           P: 1006359   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  ( English for Tourism 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.2.2 Chinese 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาจีน กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2408301 Chinese for Daily Life Conversation
 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
2408302 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
2408303 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
2408304 Chinese for the Hotel Industry
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
2408305 Chinese for Aviation Industry
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)

 2.3.2.3 Bahasa Indonesia 15 Credits กุล่มวิชาภาษาอินโดนีเซีย กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1020308 Bahasa Indonesia 1
 ภาษาอินโดนีเซีย 1
           E2: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020309 Bahasa Indonesia 2
 ภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020303   ภาษาบาร์ฮาซาร์เบื้องต้น  ( Basic Bahasa Language )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020315   บาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020310 Bahasa Indonesia Conversation 1
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1
           P: 1020308   ภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020314   บาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020311 Bahasa Indonesia Conversation 2
 การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 2
           P: 1020310   การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020316   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  ( Bahasa Indonesia Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020317   การสนทนาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2  ( Bahasa Indonesia Conversation 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020312 Indonesian Culture
 วัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3 (3-0-6)

 2.3.2.4 Myanmar 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาพม่า กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1020324 Myanmar Conversation 2
 การสนทนาภาษาพม่า 2
           P: 1008323   การสนทนาภาษาพม่า 1  ( Myanmar Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1020325 Myanmar Culture
 วัฒนธรรมพม่า
3 (3-0-6)

 2.3.2.5 Korean 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008302 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2  ( Basic Korean 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008308   ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008305 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)

 2.3.2.6 Japanese 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008211 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1008212 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008211   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008213 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2.3.2.7 French 15 Credits กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส กรณีที่เลือกเรียนกลุ่มนี้แล้วนักศึกษาต้องลงเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
3 (3-0-6)
1009105 French Conversation 1
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
           E2: 1009115   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1  ( French Speaking 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009106 French Conversation 2
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
          หรือ
           P: 1009105   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1  ( French Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1009116   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2  ( French Speaking 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH