โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 603120300 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ โดยบัณฑิตสามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ไขและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ประเทศ และภูมิภาค รวมถึงมีความตระหนักซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. สร้างบัณฑิตมีความรู้พื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การบัญชีการเงิน คณิตศาสตร์และสถิติ ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารองค์การ และเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
        2. จัดการเรียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค และทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
        3. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม ทำงานด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
           E1: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1201217 Taxation
 การภาษีอากร
           E2: 1203201   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1602402   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ( Taxation Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202115 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202116 Principles of Macroeconomics
  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1203248 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
           E2: 1203243   พฤติกรรมองค์การ  ( Organizational Behavior )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1203241   พฤติกรรมองค์การ  ( Organizational Behavior )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209203 Quantitative Analysis for Business Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ
           P: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1600101 Business Laws
 กฎหมายธุรกิจ
           E2: 1203202   กฎหมายธุรกิจ  ( Business Laws )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606414   กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Business Law for Non Thai Student )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201212 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1203134 Introduction to Business Management
 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1203203 Business Ethics and Good Governance
 จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
1203315 E-Business Models
 รูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203331 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203370 Business Diversity Management
 การจัดการความหลากหลายทางธุรกิจ
           P: 1203242   การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( Human Resources Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203374 Innovation and Technology Management
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1203375 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1203434 Strategic Management for Business
 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203432   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203465 Business Management in ASEAN Countries
 การจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203491 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1203492   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
           หรือ
           E1: 1203493   โครงการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  ( Research Project in Business Administration )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-18)
1203496 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209312 Business Operations and Production Development
 การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต
           P: 1209203   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ  ( Quantitative Analysis for Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210215   แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน  ( Quantitative Model for Aviation Business )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1210219   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน  ( Quantitative Analysis for Flight Operation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209209   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1210206   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 1  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1210207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน 2  ( Quantitative Analysis in Flight Operation 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203253   การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  ( Production and Operations Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course : Students can complete 18 credits from the following courses กลุ่มวิชาชีพเลือก : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 18 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3.1 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจยุคดิจิตอล หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203317 Financial Management in Digital Era
 การจัดการทางการเงินในยุคดิจิตอล
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1301342 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
           E2: 1301317   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ( Management Information Systems )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301412 Information Technology for Investment
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่มวิชาการตลาด หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203305 Integrated Marketing Communications
 การสื่อการการตลาดเชิงบูรณาการ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203316 Marketing Strategy for Greater Mekong Sub-Region
 กลยุทธ์การตลาดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203321 Marketing Management
 การจัดการทางการตลาด
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203322 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
1203323 Service Marketing
 การตลาดบริการ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203325 Agricultural Product Marketing
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203421 Marketing Research
 การวิจัยตลาด
           P: 1203103   สถิติและการวิจัยสำหรับธุรกิจ  ( Statistics and Research Method for Business )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203322   พฤติกรรมผู้บริโภค  ( Consumer Behavior )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203331   การวิจัยธุรกิจ  ( Business Research )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203333   การวิจัยธุรกิจ  ( Business Research )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203322   พฤติกรรมผู้บริโภค  ( Consumer Behavior )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1203422 Strategic Brand Management
 กลยุทธ์การตลาดด้านตราสินค้า
           P: 1203321   การจัดการทางการตลาด  ( Marketing Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.3 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203365 International Trade
 การค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1203372 Export-Import Management
 การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
           P: 1203375   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ( International Business Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203373 International Finance
 การเงินระหว่างประเทศ
           P: 1202116    หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Principles of Macroeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203461 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
           P: 1203121   หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203466 Special Topics in International Business
 หัวข้อเฉพาะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
           P: 1203375   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ( International Business Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1209100 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น
           E2: 1203351   การจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ  ( Business Logistics Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (2-2-5)
1600102 International Business Laws
 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
           P: 1600101   กฎหมายธุรกิจ  ( Business Laws )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203401   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ( International Business Laws )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3.4 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203302 Project Feasibility Study and Evaluation
 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203307 Business Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
1203309 Business Competitive Strategies
 กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203310 Business Competency Development
 การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ
3 (3-0-6)
1203330 Retail Management
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203347 Work Motivation and Productivity
 การจูงใจและการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
3 (3-0-6)
1203348 Organization Development
 การพัฒนาองค์กร
           E2: 1203343   การพัฒนาองค์กร  ( Organization Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203349 Dimension of Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1203345   ภาวะผู้นำ  ( Dimension of Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203495 Social Enterprise
 กิจการเพื่อสังคม
           P: 1203134   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Business Management )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203203   จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล  ( Business Ethics and Good Governance )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203203   จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล  ( Business Ethics and Good Governance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH