โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 603120200 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม (Economics for society) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคแห่งข้อมูล
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
        2. มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและศึกษาถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค
        3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเศรษฐกิจเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        4. มีความเข้าใจในทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนและด้วยสันติ
        5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สองคล้องกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Educational Elective course : Students can complete 9 credits from the following courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 9 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1202112 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
1202113 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
1202212 Economic Statistics
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
1202215 Mathematics for Economics
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์
           P: 1106106   คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ  ( Foundation Mathematics for Business )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202211   คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์  ( Mathematics for Economics )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202213 Microeconomic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106106   คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ  ( Foundation Mathematics for Business )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202214 Macroeconomic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106106   คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ  ( Foundation Mathematics for Business )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202241 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
           P: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202251 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202252 Economics of Public Finance
 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202311 Econometrics
 เศรษฐมิติ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1202343 Economics of Regional Integration
 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202361 Economic History
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202384 Economy for the Future
 เศรษฐกิจเพื่ออนาคต
3 (3-0-6)
1202392 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1202398 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202301   ระเบียบวิธีการวิจัย  ( Research Methodology )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1202401 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
           P: 1202398   ระเบียบวิธีการวิจัย  ( Research Methodology )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202400   ปัญหาพิเศษ  ( Special Problem )   3 (0-9-3)  
3 (0-9-3)
1202464 Thai Economy
 เศรษฐกิจไทย
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202466 Regional Study
 ภูมิภาคศึกษา
0 (0-3-1)
1202490 Economics Development
 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202462   เศรษฐศาสตร์โลกใหม่  ( Economics of the New World )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มวิชาได้ รวมไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต แต่หากต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกลงรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด ดังต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 27
 2.3.1 International Economics and Policy Group กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนโยบาย (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1.1 Core Course วิชาพื้นฐานของกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศฯ จำนวน 4 รายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202412 Economics of Foreign Direct Investment
 เศรษฐศาสตร์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202441 International Trade Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202472 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
           P: 1202251   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  ( Economics of Money and Banking )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202495 International Monetary Economics and Finance
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202442   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  ( International Monetary Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3.1.2 Elective Course (Select 3 Courses) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศฯ อีก 3 รายวิชา จากรายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202385 Global Economy and International Supply Chain Analytics
 การวิเคราะห์โซ่อุปทานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202332   โลกาภิวัตน์และการจัดการส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ  ( Globalization and Logistic Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202411 Cross-Border Economy
 เศรษฐกิจชายแดน
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202219   เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ( Economics of International Trade and Investment )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202414 Issues in International Economic Policy
 ประเด็นด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202415 Western Economy
 เศรษฐกิจตะวันตก
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202416 Eastern Economy
 เศรษฐกิจตะวันออก
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202423 ASEAN Economy
 เศรษฐกิจอาเซียน
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202443 International Economic Cooperation and Trade Negotiation
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202444 Special Topic in International Economics and Policy 1
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนโยบาย 1
           P: 1202213   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomic Theory )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202214   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomic Theory )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.1.3 Selected 2 courses from 3 groups ให้นักศึกษาเลือกอีก 2 รายวิชา จาก 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.2 Business Economics Group กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.2.1 Core Course วิชาพื้นฐานของกลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 4 รายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202399 Project Feasibility Analysis
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202302   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  ( Project Feasibility Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1202413 Industrial Organization
 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202428 Financial Economics and Securities Analysis
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) และ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1202482 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
           P: 1202213   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomic Theory )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.2.2 Elective Course (Select 3 Courses) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อีก 3 รายวิชา จากรายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202342 International Business in Practice
 การปฏิบัติทางธุรกิจระหว่างประเทศ
           P: 1202241   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ( International Economics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202219   เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ( Economics of International Trade and Investment )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202346 Laws and Economics
 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1202386 Forecasting in Economics and Business
 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
           P: 1202311   เศรษฐมิติ  ( Econometrics )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1202220   เศรษฐมิติเบื้องต้น  ( Introduction to Econometrics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1202417 Modelling Econometrics in Finance
 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับการเงิน
           P: 1202311   เศรษฐมิติ  ( Econometrics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1202419 Economics of Innovation
 เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202473 Special Topic in Entrepreneurial Economics 1
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1
           P: 1202213   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomic Theory )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202214   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomic Theory )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202494 Corporate Finance for Economics
 การเงินธุรกิจสำหรับเศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.2.3 Selected 2 courses from 3 groups ให้นักศึกษาเลือกอีก 2 รายวิชาจาก 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.3 Applied Economics and Development Group กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.3.1 Core Course วิชาพื้นฐานของกลุ่มเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ฯ จำนวน 4 รายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202383 Gender Economics
 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202424 Ecological and Environmental Economics
 นิเวศเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1202397   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( Natural Resource and Environmental Economics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1202480 Economic Development Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
           P: 1202490   เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ  ( Economics Development )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202489 Public Economics Policy
 นโยบายเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
           P: 1202252   เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ  ( Economics of Public Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.3.2 Elective Course (Select 3 Courses) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ฯ อีก 3 รายวิชา จากรายวิชาดังนี้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202362 Rural and Urban Economics
 เศรษฐศาสตร์ชนบทและเมือง
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202372 Agribusiness and Agro-Industry
 ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202373 Agricultural Economics and Policy
 เศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบาย
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1202371   เศรษฐศาสตร์การเกษตร  ( Agricultural Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202387 Geographical Economics
 ภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202425 Labor Economics and Demographic Analysis
 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202426 Sufficiency Economy and Buddhist Economics
 เศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202451 Special Topic in Economics 1
 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 1
           P: 1202213   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomic Theory )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202214   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomic Theory )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202465 Economics of Cross-Border Resources Management
 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.3.3.3 Selected 2 courses from 3 groups ให้นักศึกษาเลือกอีก 2 รายวิชาจาก 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH