โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 603120100 : บัญชีบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ผลิตนักบัญชีที่มีความสามารถเชิงเทคนิคทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศ เป็นนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ทางการบัญชี ที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (Learning Outcomes—Based International Education Standards) ที่ประกาศบังคับใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
        2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศตลอดการเรียนในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
        3. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกความสารถเชิงเทคนิคให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
        4. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201101 Foundations of Accounting
 การบัญชีเบื้องต้น
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (2-2-5)
1201217 Taxation
 การภาษีอากร
           E2: 1203201   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1602402   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ( Taxation Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201442 Corporate Governance and Ethics for Professional Accountants
 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1202115 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202116 Principles of Macroeconomics
  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203311 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1203317   การจัดการทางการเงินในยุคดิจิตอล  ( Financial Management in Digital Era )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203432 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1203433   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1203434   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ  ( Strategic Management for Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209203 Quantitative Analysis for Business Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ
           P: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3 (2-2-5)
1600101 Business Laws
 กฎหมายธุรกิจ
           E2: 1203202   กฎหมายธุรกิจ  ( Business Laws )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606414   กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Business Law for Non Thai Student )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201213 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีขั้นกลาง 1
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1201214 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีขั้นกลาง 2
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
3 (3-0-6)
1201215 Cost Accounting 1
 การบัญชีต้นทุน 1
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201322   การบัญชีต้นทุน  ( Cost Accounting )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201216 Cost Accounting 2
 การบัญชีต้นทุน 2
           P: 1201322   การบัญชีต้นทุน  ( Cost Accounting )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201215   การบัญชีต้นทุน 1  ( Cost Accounting 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201323   การบัญชีบริหาร  ( Managerial Accounting )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201218 Internal Audit and Enterprise Risk Management
 การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201341   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  ( Internal Audit and Internal Control )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201335 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) และ
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201330   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201342 Auditing and Assurance Services
 การสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่น
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201331   การสอบบัญชี  ( Auditing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201343 Applying International Financial Reporting Standards
 การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201344 Apprenticeship
 การฝึกงาน
3 (0-40-3)
1201411 Advanced Accounting 1
 การบัญชีขั้นสูง 1
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201412 Advanced Accounting 2
 การบัญชีขั้นสูง 2
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201413 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1203201   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) และ
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) และ
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201443 Financial Reporting and Corporate Valuation
 รายงานการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201441   รายงานการเงินและการวิเคราะห์  ( Financial Reporting and Analysis )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201444 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)
1201497 Seminar in Accounting
 การสัมมนาการบัญชี
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201315 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201351 Accounting Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
           P: 1201330   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201335   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201333   การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี  ( Analysis and Design of Accounting Information System )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1201352 Information Systems Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
           P: 1201330   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201335   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201334   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  ( Information Systems Audit and Control )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1201356 Accounting Software Package
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
           P: 1201330   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201335   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201415 Tax Planning
 การวางแผนภาษีอากร
           P: 1201413   การบัญชีภาษีอากร  ( Tax Accounting )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201445 Problems in Auditing
 ปัญหาการสอบบัญชี
           P: 1201342   การสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่น  ( Auditing and Assurance Services )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201432   ปัญหาการสอบบัญชี  ( Problem in Auditing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201446 Budgets for Planning and Control
 งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
           P: 1201216   การบัญชีต้นทุน 2  ( Cost Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201447 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities
 การบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201448 Accounting Theory and Research
 ทฤษฎีบัญชีและการวิจัย
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201449 Environmental Accounting and Corporate Social Responsibility
 การบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201450 Forensic Accounting
 การบัญชีสืบสวน
           P: 1201342   การสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่น  ( Auditing and Assurance Services )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201451 Strategic Cost Management
 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
           P: 1201216   การบัญชีต้นทุน 2  ( Cost Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1201452 Data Analytics and Professional Communication Skills
 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
           P: 1201335   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1301412 Information Technology for Investment
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH