โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Undergraduate
 สำนักวิชา : School of Science
 หลักสูตร : 603110500 : Bachelor of Science Program in Biotechnology
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสหวิทยาการ บัณฑิตจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรอย่างกว้างขวางและเพียงพอ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะวิชาชีพในภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือการจุดประกายนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม บัณฑิตต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี บัณฑิตต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบรู้สำนึกต่อสังคมเป็นอย่างดี
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร สุขภาพ และทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 1 General Education Course หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Educational Elective Course : Students can complete 9 credits from the following courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 9 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 Major Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100202 Cells Molecular Biology and Genetics
 เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5)  
4 (3-3-7)
1103211 Microbiology
 จุลชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-3-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100304 Bioinformatics
 ชีวสารสนเทศ
           P: 1100301   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ( Cell and Molecular Biology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1100305 Gene Technology
 เทคโนโลยีด้านยีน
           P: 1100301   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ( Cell and Molecular Biology )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1101104 Creative Thinking and STEM Education
 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และสะเต็มศึกษา
3 (3-0-6)
1103313 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105102 Orientation to Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1105215 Bioprocess Engineering 1
 วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105221 Instrumentation Biotechnology Laboratory
 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (1-6-5)
1105315 Bioprocess Engineering 2
 วิศวกรรมชีวกระบวนการ 2
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105326 Quality Control and Assurance in Biotechnology
 การควบคุมและการประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
1105327 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1105328 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-6)
1105406 Scientific Writing and Publication
 การเขียนและการตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1105407 Ethics in Biotechnology
 จรรยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
           E2: 1101101   จรรยาทางวิชาชีพ  ( Professional Ethics )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
1105481 Senior Project
 โครงงาน
3 (0-9-3)
1105494 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-6)
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100309 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100311 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100312 Plant Systematics
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100313 Plant Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100315 Bioeconomy
 เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
3 (3-0-6)
1100316 Biomass and Biorefinery
 ชีวมวล พลังงานและเคมีชีวภาพ
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1100317 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1100319 Economic Crop Production
 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100405 Plant Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรมพืช
           P: 1100305   เทคโนโลยีด้านยีน  ( Gene Technology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1100202   เซลล์ ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุศาสตร์  ( Cells Molecular Biology and Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103312 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านอุตสาหกรรม
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103314 Microbial Pathogenesis
 พยาธิกำเนิดด้านจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1103315 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103319 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1105322 Algal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย
           P: 1100201   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105354 Fungal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านเชื้อรา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105355 Apicultural Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเลี้ยงผึ้ง
3 (2-3-5)
1105356 Current Topics in Biotechnology
 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
1105357 Waste Treatment and Utilization
 การบำบัดของเสียและการใช้ประโยชน์
           P: 1105215   วิศวกรรมชีวกระบวนการ 1  ( Bioprocess Engineering 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1105358 Forensic Science Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์
3 (2-3-5)
1105359 Medical and Pharmaceutical Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
           P: 1100317   ภูมิคุ้มกันวิทยา  ( Immunology )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1105362 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1105102   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Orientation to Biotechnology )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH