โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : 603100500 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 ปีอ้างอิง : 2560
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในกิจการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
        3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศของตนกับประเทศไทย
        4. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
        5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม
        6. มีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรมและประเทศไทย

 1 Foundation Course หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1 Foundation Course กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005101 Basic Thai Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
6 (4-4-10)
1005102 Thai Pronunciation 1
 การออกเสียงภาษาไทย 1
3 (2-2-5)
1005103 Basic Thai Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
6 (4-4-10)
1005104 Thai Pronunciation 2
 การออกเสียงภาษาไทย 2
3 (2-2-5)

 2 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 General Education Required Course รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต (ให้นักศีกษาเรียนวิชาภาษาต่างประเทศแทนทักษะภาษาไทย)หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.1.1 Foreign Languages Elective Course : Selected 3 Credits ภาษาต่างประเทศอื่น (แทนวิชาทักษะภาษาไทย) : ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008113 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008106   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2  ( Basic Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008114 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008107   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3  ( Basic Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008117 Introduction to Hindi 1
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
3 (3-0-6)
1008118 Introduction to Hindi 2
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 2
           P: 1008117   ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1  ( Introduction to Hindi 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008301 Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
           E2: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008307   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008302 Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1008116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2  ( Basic Korean 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1008308   ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008303 Korean Conversation 1
 การสนทนาภาษาเกาหลี 1
           P: 1008301   ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008115   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ( Basic Korean 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008304 Korean Conversation 2
 การสนทนาภาษาเกาหลี 2
           P: 1008303   การสนทนาภาษาเกาหลี 1  ( Korean Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1008305 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
1008321 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
           E2: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008322 Myanmar 2
 ภาษาพม่า 2
           P: 1008121   ภาษาพม่า 1  ( Burmese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1008122   ภาษาพม่า 2  ( Burmese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008323 Myanmar Conversation 1
 การสนทนาภาษาพม่า 1
           P: 1008321   ภาษาพม่า 1  ( Myanmar 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1020301   การพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  ( Spoken Myanmar Language for Communication for Non Myanmar Students )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
1009102 French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1009000   ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้สอน  ( With the Consult of Instructor )   0 (0-0-0) 
3 (3-0-6)
1009107 French Food Culture
 วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
1009108 French 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
           P: 1009102   ภาษาฝรั่งเศส 2  ( French 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009130 German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (2-3-5)
1009131 German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
           P: 1009130   ภาษาเยอรมัน 1  ( German 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1009310 Spanish 1
 ภาษาสเปน 1
3 (3-0-6)
1009311 Spanish 2
 ภาษาสเปน 2
           P: 1009310   ภาษาสเปน 1  ( Spanish 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1009320 Italian 1
 ภาษาอิตาเลียน 1
3 (3-0-6)
2408002 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2408003 Chinese 3
 ภาษาจีนกลาง 3
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007210   ภาษาจีนกลาง 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408103   ภาษาจีน 3  ( Chinese 3 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.2 General Education Elective Course : Students can complete 9 credits from the following courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบ 9 หน่วยกิต (คละกลุ่มได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.2.1 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001202 Introduction to Thai Culture
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.2 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001305 Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 78
 3.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005243 Communicative Thai through Information Technology
 การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1005311 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005312 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005371 Introduction to Thai Literature
 วรรณคดีไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005373 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมปัจจุบันไทย
3 (3-0-6)
1005481 Introduction to Project Writing
 การเขียนโครงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005121 Thai Language Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1005122 Conversation in Various Situations
 การสนทนาต่างสถานการณ์
3 (2-2-5)
1005222 Conversation on Selected Topics
 การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
3 (2-2-5)
1005223 Listening Comprehension
 การฟังจับใจความ
3 (2-2-5)
1005231 Reading Comprehension
 การอ่านจับใจความ
3 (2-2-5)
1005232 Analytical Reading
 การอ่านวิเคราะห์
3 (2-2-5)
1005241 Introduction to Thai Writing
 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1005242 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005321 Conversation in Business Thai
 การสนทนาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005322 Thai in Audio Visual Media
 ภาษาไทยในสื่อโสตทัศน์
3 (2-2-5)
1005361 Thai Ways of Life
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1005362 Thai Language and Society
 ภาษากับสังคมไทย
3 (3-0-6)
1005464 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
1005482 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1005481   การเขียนโครงงานเบื้องต้น  ( Introduction to Project Writing )   3 (3-0-6) 
6 (0-18-6)

 3.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005221 Conversation on Current Issues
 การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3 (2-2-5)
1005262 Thai Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1005314 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
1005315 Morphology
 วิทยาหน่วยคำ
3 (3-0-6)
1005331 Reading for Evaluation
 การอ่านประเมินค่า
3 (2-2-5)
1005341 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005342 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
1005351 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005363 Thai Cuisine
 อาหารไทย
3 (2-2-5)
1005374 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
1005413 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1005414 Orality and Litteracy Language
 ภาษาพูดและภาษาเขียน
3 (3-0-6)
1005421 Introduction Thai Speaking
 การพูดเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005422 Public Speaking
 การพูดในที่ประชุมชน
3 (3-0-6)
1005431 Thai Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย
3 (2-2-5)
1005451 Specialized Translation
 การแปลเฉพาะกิจ
           P: 1005351   การแปลเบื้องต้น  ( Introduction to Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1005462 Thai Idioms and Proverbs
 สำนวนภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005465 Thai Arts
 ศิลปะไทย
3 (3-0-6)
1005466 Traditional Thai Dance and Performance
 นาฏศิลป์ไทย
3 (2-2-5)
1005467 Traditional Thai Music
 ดนตรีไทย
3 (2-2-5)
1005468 Thai Games and Plays
 การละเล่นไทย
3 (2-2-5)
1005471 Thai Folktales
 นิทานพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
1005472 Introduction to Thai Poetry
 คำประพันธ์ไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005473 Literary Language
 ภาษาวรรณศิลป์
3 (3-0-6)
1005475 Northern Thai Conversation
 การสนทนาภาษาไทยถิ่นเหนือ
3 (3-0-6)
1005476 Lanna Scripts 1
 ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 1
3 (3-0-6)
1005477 Lanna Scripts 2
 ภาษาและอักษรธรรมล้านนา 2
3 (3-0-6)
1005478 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
1005479 Thai for Specific Purposes
 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)

 4 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH