โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 593130600 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและองค์ความรู้เฉพาะซึ่งประกอบด้วยการสร้างภาพเคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบงานกราฟิกส์ การพัฒนาและออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก การออกแบบคอมพิวเตอร์เกม และมีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้พื้นฐานที่กว้างด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
        2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเทคโนโลยี ประกอบด้วยด้านการสร้างภาพ เคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบงานกราฟิก การพัฒนาและออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก และด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
        3. มีความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ
        4. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
        5. สามารถนำความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1306102 Visual Language and Semiotics
 ทฤษฎีสัญญะวิทยาและภาษาภาพ
3 (3-0-6)
1306103 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีสื่อประสม
           E2: 1301384   เทคโนโลยีสื่อประสม  ( Multimedia Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306201 Art Composition
 องค์ประกอบศิลป์
3 (2-2-5)
1306202 Basic Drawing
 การวาดเส้นเบื้องต้น
3 (1-6-4)
1306206 2D Design and Animation
 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3 (2-2-5)
1306207 3D Design and Animation
 การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3 (2-2-5)
1306217 Film and Video Production
 หลักการสร้างภาพยนตร์
           E2: 1306204   หลักการสร้างภาพยนตร์  ( Film and Video Production )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1302311 Object-Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1306208 Script Writing and Storyboarding
 การเขียนบทและนำเสนอด้วยภาพ
3 (2-2-5)
1306210 Computer Graphics and Design
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ
3 (2-2-5)
1306211 Computer Games Concept Design Basic
 พื้นฐานการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1306215 Web Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
           E2: 1301214   การออกแบบเว็บ  ( Web Design )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1306301 3D Texturing, Lighting and Rendering
 การสร้างพื้นผิวและการออกแบบแสง 3 มิติ
           E2: 1306209   การสร้างพื้นผิวและการออกแบบแสงเบื้องต้น  ( Basic Texturing, Lighting and Rendering )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306304 Multimedia Project Management
 การบริหารโครงงานมัลติมีเดีย
1 (1-0-2)
1306331 3D Animation
 การสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ 3 มิติ
3 (2-2-5)
1306335 3D Dynamics for Visual Effects
 การสร้างกลศาสตร์ 3 มิติ
           E2: 1306406   เทคนิคพิเศษในการทำภาพเคลื่อนไหว  ( Dynamic and Visual FX )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
1 (0-3-1)
1306491 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1306391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
2 (0-6-2)
1306492 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1306496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301255 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301353   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communication and Network )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1301318 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301344   การบริหารโครงงานสารสนเทศ  ( Information Technology Project Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1302241 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
1302251 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
           E2: 1302204   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  ( Data Structures and Algorithms )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1302271 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1302333 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1302340 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
           E2: 1501213   โครงข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1302361 Introduction to Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
1302383 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
1302384 Computer Graphics
 กราฟิกส์คอมพิวเตอร์
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1302211   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  ( Computer Programming 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1306214 Digital Photography
 หลักการถ่ายภาพดิจิตอล
3 (2-2-5)
1306216 Film and Video Post-Production
 กระบวนการหลังการผลิตภาพยนตร์
3 (2-2-5)
1306302 Mobile Application Development
 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
           E2: 1301347   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ( Mobile Programming )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306310 Advanced 2D Animation
 เทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306311 Character Design
 การออกแบบตัวละคร
           E2: 1306205   การออกแบบตัวละครเบื้องต้นและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ( Character Design and Animation Basic )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306312 Digital Painting
 การวาดภาพดิจิตอล
3 (2-2-5)
1306314 Digital Illustration
 การออกแบบภาพประกอบดิจิตอล
3 (2-2-5)
1306315 Desktop Publishing Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
1306317 Advanced Digital Photography
 การถ่ายภาพดิจิตอลขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306318 Graphic Packaging Design
 การออกแบบกราฟิกส์บนบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-5)
1306332 Advanced 3D Modeling
 การสร้างวัตถุ 3 มิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306333 Advanced 3D Texturing, Lighting and Rendering
 การสร้างพื้นผิวและการออกแบบแสง 3 มิติขั้นสูง
           E2: 1306405   เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง  ( Advanced Lighting and Rendering )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306334 3D Visual Effects
 การสร้างภาพเหนือจริง 3 มิติ
3 (2-2-5)
1306402 Advanced 3D Animation
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306408 Interactive Design
 การสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1306409 Multimedia Design
 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1306410 Advanced Game Design and Production
 การออกแบบและผลิตเกมขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306411 Computer Simulation
 การจำลองสถานการณ์
3 (2-2-5)
1306412 Virtual Reality
 ความจริงเสมือน
3 (2-2-5)
1306413 Advanced Game Programming
 การเขียนโปรแกรมเกมขั้นสูง
3 (2-2-5)
1306414 Games Artificial Intelligent Concepts
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับคอมพิวเตอร์เกมส์
3 (2-2-5)
1306415 Selected Topics in Multimedia and Animation
 การศึกษาเฉพาะทางเรื่องมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
3 (2-2-5)
1306420 Film Composition
 การผสมภาพเพื่องานภาพยนตร์
3 (2-2-5)
1306423 Sound Design
 การออกแบบเสียง
           E2: 1306404   ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว  ( Sound Foley )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1306424 Film Theories
 ทฤษฎีภาพยนตร์
3 (2-2-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH