โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 593130100 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปีอ้างอิง : 2559
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรยึดมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ “คิดเป็น ทำเป็น” มีคุณธรรม มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานด้านโปรแกรม และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรมและองค์กร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กรได้
        2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
        3. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1 Language Course กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Course กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Course กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106111 Mathematical Logic and Proof Techniques
 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E1: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301120 Mathematics for Information Technology 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301121 Mathematics for Information Technology 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           P: 1301120   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Mathematics for Information Technology 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1301122 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1301282 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
1301325 Information Security
 ความมั่นคงของสารสนเทศ
           E2: 1301355   ความปลอดภัยของสารสนเทศ  ( Information Security )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305103 User Interface Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
           E2: 1301105   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ( Human and Computer Interaction )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201111 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
           E2: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1301108 Introduction to POPBL for IT competency
 พีโอพีบีแอลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1301109 IT Industrial POPBL
 พีโอพีบีแอลเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1301203 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
1301215 Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรม
           E2: 1301312   การจัดการอุตสาหกรรม  ( Industrial Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301221 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
1301255 Data Communications and Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
           E2: 1301353   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communication and Network )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1501212   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  ( Data Communications and Networks )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1301318 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301344   การบริหารโครงงานสารสนเทศ  ( Information Technology Project Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301348 Mobile Programming
 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
           E2: 1301347   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ( Mobile Programming )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1301391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา 1
1 (0-3-1)
1301393 Sustainability and Innovation in Information System Design
 ความยั่งยืนและนวัตกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1301491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1301492 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา 2
           P: 1301391   โครงงานนักศึกษา 1  ( Senior Project 1 )   1 (0-3-1) 
2 (0-6-2)
1301495 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-9)
1302204 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
           E2: 1302251   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  ( Data Structures and Algorithms )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1305102 Introduction to Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
           E2: 1305101   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  ( Introduction to Software Engineering )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1305104 Object Oriented Design and Programming
 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
1305212 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1600104 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301472   กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Laws and Ethics for Information Technology )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301320 Information Technology Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1301349 Selected Topics in Information Technology 1
 การศึกษาเฉพาะทางเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
           E2: 1301346   การศึกษาเฉพาะทางเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Selected Topics in Information Technology 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301362 Business Modeling and Simulation
 แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
           P: 1106281   ความน่าจะเป็นและสถิติ  ( Probability and Statistics )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1301361   แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ  ( Business Modeling and Simulation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301410 Digital Marketing
 การตลาดในยุคดิจิตอล
           E2: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301412 Information Technology for Investment
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)
1301413 Sales and Inventory Management System Design
 การออกแบบระบบการจัดการขายและระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
1301414 Procurement Management System Design
 การออกแบบระบบการจัดการการจัดซื้อ
3 (3-0-6)
1301416 Advanced Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
           P: 1305212   ระบบจัดการฐานข้อมูล  ( Database Management System )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1301421 Business Intelligence
 ระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
1301450 Selected Topics in Information Technology 2
 การศึกษาเฉพาะทางเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
           E2: 1301447   การศึกษาเฉพาะทางเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Selected Topics in Information Technology 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1302361 Introduction to Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH