โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 583240200 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านภาษาจีนเป็นหลักตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือประกอบการอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. 1) มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ
        2. 2) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
        3. 3) สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระ
        4. 4) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

 1 General Education Courses หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Courses รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Educational Elective courses (Students can complete 9 credits from the following courses ) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต) คละกลุ่มได้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001200 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 2302309   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1001204 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 2302201   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001205 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001132   การเมืองและการปกครอง  ( Politics and Government )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2302202   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001207 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 2302204   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001310 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 2302301   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001311 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 2302302   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)

 1.2.2 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001206 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 2302203   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)

 1.2.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1 Major Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201111 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
           E2: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1203211 Principles of Business and Finance
 หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน
           E2: 1203214   หลักการการเงิน  ( Principles of Finance )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนรายวิชา 2404404 Chinese - English Translation แทนรายวิชา 2402403 Business Chinese Translationหน่วยกิตต่ำสุด : 81
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402301 Survey of Chinese Literature and Chinese Philosophy
 ปริทัศน์วรรณคดีจีนและปรัชญาจีน
           P: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007351   ปริทัศน์วรรณคดีจีนและปรัชญาจีน  ( Survey to Chinese Literature and Chinese Philosophy )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402401 Business Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007430   การอ่านภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Reading )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402402 Business Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E1: 1007341   การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Writing )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 1007440   การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402403 Business Chinese Translation
 การแปลภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1007451   การแปลภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Translation )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2404404   การแปลจีน – อังกฤษ  ( Chinese - English Translation )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  2404404 เป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2402404 Introduction to Chinese Investment Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007472   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน  ( Introduction to Chinese Investment Law )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402405 Seminar
 สัมมนา
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007481   สัมมนา  ( Seminar )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402406 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
           E2: 1007494   ประสบการณ์วิชาชีพ  ( Professional Experience )   3 (0-40-3)  
3 (0-40-3)
2404101 Foundation Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
           E2: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404102 Foundation Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404103 Chinese Listening 1
 การฟังภาษาจีน 1
           E2: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404104 Chinese Listening 2
 การฟังภาษาจีน 2
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016121   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) และ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016122   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404201 Foundation Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404202 Foundation Chinese 4
 ภาษาจีนพื้นฐาน 4
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2404204 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016231   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404205 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1016231   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016232   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404215   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404207 Chinese Grammar
 ไวยากรณ์จีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016261   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404301 Ancient Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016311   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404302 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016312   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404443   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404303 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404305 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016315   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404414 Chinese Economy
 เศรษฐกิจจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016433   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404426 Business Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016445   การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ  ( Business Chinese Conversation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404431 Chinese Computer
 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
           P: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016450   คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  ( Chinese Computer )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2402302 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007361   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว  ( Chinese for Tourism )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402303 Chinese for International Trade
 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007366   ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  ( Chinese for International Trade )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402407 Report Writing in Chinese
 การเขียนรายงานภาษาจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007441   การเขียนรายงานภาษาจีน  ( Report Writing in Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402408 Chinese for Finance and Banking
 ภาษาจีนเพื่อการเงินการธนาคาร
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007465   ภาษาจีนเพื่อการเงินการธนาคาร  ( Chinese for Finance and Banking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2402409 Sino-Thai Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1007473   ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย  ( Sino-Thai Relationships )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404416 China and Her International Relations
 จีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016435   จีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ( China and Her International Relations )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404417 Overseas Chinese Community
 ชุมชนจีนโพ้นทะเล
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016436   ชุมชนจีนโพ้นทะเล  ( Overseas Chinese Community )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404419 Chinese Calligraphy
 การเขียนพู่กันจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016438   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 2404454   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
2404420 Chinese Folk Tales and Proverbs
 นิทานสุภาษิตจีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016439   นิทานสุภาษิตจีน  ( Chinese Folk Tales and Proverbs )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404455   นิทานสุภาษิตจีน  ( Chinese Folk Tales and Proverbs )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404421 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016440   การอ่านหนังสือพิมพ์จีน  ( Chinese Newspaper Reading )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404423 Chinese Listening from Audio Visual Aids
 การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016442   การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์  ( Chinese Listening from Audio-Visual Aids )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404425 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016444   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2404312   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404427 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016446   ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์  ( Chinese for Tour Guides )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404428 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016447   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม  ( Chinese for Hotel Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404429 Chinese for Secretarial Work
 ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016448   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ  ( Chinese for Secretarial Work )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404430 Chinese for Public Relations
 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016449   ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์  ( Chinese for Public Relations )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2404436 Chinese for Airline Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1016455   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน  ( Chinese for Airline Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH