โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตร : 583180300 : กายภาพบำบัดบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจและบูรณาการ การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
        2. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
        4. มีความศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
        5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ
        6. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้จากวารสารการแพทย์ ผลงานวิจัย และมีความรู้ทางด้านการทำวิจัย
        7. มีความสามารถในการบูรณาการการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนอย่างเป็นระบบ
        8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1802203 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
           E1: 1801301   การทำงานผิดปกติในร่างกายมนุษย์  ( Human Dysfunction )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1802215   พยาธิสรีรวิทยา  ( Pathophysiology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803104 Basic Concepts Physical Therapy
 มโนทัศน์สำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด
1 (1-0-2)
1803213 Clinical Psychology
 จิตวิทยาคลินิก
1 (1-0-2)
1803225 Neuroscience
 ประสาทวิทยาศาสตร์
           P: 2102111   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6) และ
           P: 2102212   กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป  ( General Anatomy )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1803310 Swimming for Physical Therapy
 ว่ายน้ำสำหรับกายภาพบำบัด
1 (0-2-1)
1803318 Pharmacology for Physical Therapy
 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
1 (1-0-2)
2102111 Gross Anatomy
 มหกายวิภาคศาสตร์
           E2: 1803103   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6)  
4 (2-4-6)
2102212 General Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
           E2: 1803212   กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป  ( General Anatomy )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2102222 Human Physiology
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
2102240 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์
3 (2-2-5)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 84
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1803105 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
1803208 Transfer and Ambulation Aids
 การเคลื่อนย้ายและการใช้อุปกรณ์ช่วย
1 (0-2-1)
1803214 Physical Therapy Diagnosis
 การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด
2 (1-2-3)
1803215 Human Biomechanics 1
 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ 1
2 (1-2-3)
1803216 Clinical Practicum in Physical Therapy 1
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1
           P: 1803214   การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด  ( Physical Therapy Diagnosis )   2 (1-2-3) 
1 (0-6-1)
1803219 Human Biomechanics 2
 ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ 2
           P: 1803215   ชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ 1  ( Human Biomechanics 1 )   2 (1-2-3) 
2 (1-2-3)
1803222 Manual Therapy 1
 การบำบัดด้วยมือ 1
2 (1-2-3)
1803223 Manual Therapy 2
 การบำบัดด้วยมือ 2
3 (2-2-5)
1803227 Research in Health Science for physical therapy
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด
2 (1-2-3)
1803228 Physical Therapy Modalities 1
 เครื่องมือกายภาพบำบัด 1
           P: 1104100   หลักฟิสิกส์  ( Principles of Physics )   3 (2-2-5) 
3 (2-3-5)
1803229 Physical Therapy Modalities 2
 เครื่องมือกายภาพบำบัด 2
           P: 1104100   หลักฟิสิกส์  ( Principles of Physics )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1803308 Therapeutic Exercise 1
 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1
3 (2-2-5)
1803309 Therapeutic Exercise 2
 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2
           P: 1803308   การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1  ( Therapeutic Exercise 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1803314 Clinical Practicum in Physical Therapy 2
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 2
           P: 1803209   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 1 )   1 (0-6-1) 
          หรือ
           P: 1803216   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 1 )   1 (0-6-1) 
2 (0-10-2)
1803315 Clinical Practicum in Physical Therapy 3
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3
           P: 1803314   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 2  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 2 )   2 (0-10-2) 
2 (0-10-2)
1803316 Clinical Practicum in Physical Therapy 4
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4
           P: 1803315   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 3 )   2 (0-10-2) 
4 (0-16-4)
1803319 Aquatic Exercise
 การออกกำลังกายในน้ำ
           P: 1803310   ว่ายน้ำสำหรับกายภาพบำบัด  ( Swimming for Physical Therapy )   1 (0-2-1) 
1 (0-2-1)
1803321 Physical Therapy in Musculoskeletal System1
 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
           E2: 1803302   กายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1  ( Physical Therapy in Musculoskeletal 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803322 Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
           P: 1803321   กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1  ( Physical Therapy in Musculoskeletal System1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1803303   กายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2  ( Physical Therapy in Musculoskeletal 2 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803323 Physical Therapy in Neurological System 1
 กายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยา 1
           P: 2102111   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6) และ
           P: 2102222   สรีรวิทยาของมนุษย์  ( Human Physiology )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 2102111   มหกายวิภาคศาสตร์  ( Gross Anatomy )   4 (2-4-6) และ
           P: 2102221   สรีรวิทยาของมนุษย์  ( Human Physiology )   4 (3-2-7) 
          หรือ
           P: 1803225   ประสาทวิทยาศาสตร์  ( Neuroscience )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1803304   กายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยา 1  ( Physical Therapy in Neurology 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803324 Physical Therapy in Neurological System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยา 2
           P: 1803323   กายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยา 1  ( Physical Therapy in Neurological System 1 )   3 (2-2-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1803305   กายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยา 2  ( Physical Therapy in Neurology 2 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803325 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1
 กายภาพบำบัดทางระบบการไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1
           E2: 1803306   กายภาพบำบัดทางระบบการไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1  ( Physical Therapy in Cardiopulmonary 1 )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1803326 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
 กายภาพบำบัดทางระบบการไหลเวียนโลหิตและหายใจ 2
           P: 1803325   กายภาพบำบัดทางระบบการไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1  ( Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1803306   กายภาพบำบัดทางระบบการไหลเวียนโลหิตและหายใจ 1  ( Physical Therapy in Cardiopulmonary 1 )   3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)
1803401 Physical Therapy in Children
 กายภาพบำบัดในเด็ก
3 (2-2-5)
1803402 Physical Therapy in Woman and the Elderly
 กายภาพบำบัดในสตรีและผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1803403 Physical Therapy in Sports
 กายภาพบำบัดในการกีฬา
3 (1-6-4)
1803404 Physical Therapy in the Community
 กายภาพบำบัดในชุมชน
3 (1-6-4)
1803406 Clinical Practicum in Physical Therapy 5
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 5
           P: 1803316   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 4 )   4 (0-16-4) 
3 (0-12-3)
1803407 Clinical Practicum in Physical Therapy 6
 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 6
           P: 1803406   การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 5  ( Clinical Practicum in Physical Therapy 5 )   3 (0-12-3) 
6 (0-24-6)
1803409 Professional Law and Ethics in Physical Therapy
 กฎหมายและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบัด
1 (1-0-2)
1803411 Administration and Management for Physical Therapy
 การบริหารและการจัดการสำหรับกายภาพบำบัด
2 (2-0-4)
1803413 Physical Therapy in Special Conditions
 กายภาพบำบัดในภาวะพิเศษ
2 (1-2-3)
1803414 Seminar in Physical Therapy Research
 สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด
           P: 1803227   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด  ( Research in Health Science for physical therapy )   2 (1-2-3) 
1 (0-3-1)
1803416 Special Project
 โครงการพิเศษ
           P: 1803227   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับกายภาพบำบัด  ( Research in Health Science for physical therapy )   2 (1-2-3) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1803412   โครงการพิเศษ  ( Special Project )   1 (0-3-1)  
1 (0-3-1)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1803320 Spa Therapy
 สปาบำบัด
3 (3-0-6)
1803327 Tobacco Consumption Therapy
 การบำบัดผู้ติดบุหรี่
3 (3-0-6)
1803328 Learning Skills for Health in 21st Century
 ทักษะการเรียนรู้เพื่อสุขภาพในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
1803329 Community-Based Rehabilitation
 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3 (3-0-6)
1803330 Exercise for Noncommunicable Diseases Prevention
 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH