โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Undergraduate
 สำนักวิชา : School of Science
 หลักสูตร : 583111201 : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เป็นหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะวิศวกรวัสดุ ให้สามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเข้าด้วยกัน นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความเข้าใจทางวิศวกรรมวัสดุ มีความสามารถในการทดสอบวิจัย สร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
        2. มีความสามารถในการออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้
        3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
        4. มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาชีพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Courses รายวิชาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Courses (Students can select Chinese1 or Japanese1 ) กลุ่มภาษา (นักศึกษาสามารถเลือกเรียน ภาษาจีนกลาง 1 หรือ ภาษาญี่ปุ่น 1 ได้)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1.1 Languages Required Courses กลุ่มภาษาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 Language Required Courses (Chinese1 or Japanese1) ( Select 1 Course) กลุ่มภาษาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน 1 หรือภาษาญี่ปุ่น 1) (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)

 1.1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Education Elective Courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001206 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 2302203   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)

 1.2.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001200 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 2302309   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1001310 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 2302301   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001311 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 2302302   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)

 1.2.3 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)
1007102 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008112 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008113 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
           P: 1008112   ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008106   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2  ( Basic Japanese 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1008114 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
           P: 1008113   ภาษาญี่ปุ่น 3  ( Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008107   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3  ( Basic Japanese 3 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)

 2 Specific Required Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1 Specific Core Courses กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 44
 2.1.1 Basic Mathematics and Science Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102201 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
                    หมายเหตุ  นศ.จะต้องผ่านรายวิชา 1102101 และ 1102102 ถึงจะเทียบเป็นรายวิชา 1102201 ได้
 
4 (3-3-7)
1104104 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
4 (3-3-7)
1104105 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
           P: 1104104   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  ( Physics for Engineers 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106202 Computation Methods for Engineers
 วิธีการคำนวณสำหรับวิศวกร
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)

 2.1.2 Basic Engineering Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
1112103 Workshop Skills
 ทักษะงานช่าง
1 (0-3-1)
1112208 Mechanic of Materials
 กลศาสตร์ของวัสดุ
3 (3-0-6)
1112210 Fundamental of Electrical Engineering
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-5)
1112303 Thermodynamics and Kinetics of Materials
 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
4 (4-0-8)
1203253 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
           E2: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.2 Specific Requirement Courses กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 58
 2.2.1 Major Required Courses in Engineer กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม หน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112102 Introduction to Materials Engineering
 วิศวกรรมวัสดุเบื้องต้น
1 (1-0-2)
1112201 Materials Engineering Lab 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
1 (0-3-1)
1112202 Materials Engineering Lab 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112201   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Engineering Lab 1 )   1 (0-3-1) 
1 (0-3-1)
1112203 Materials Engineering Lab 3
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3
           P: 1112202   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2  ( Materials Engineering Lab 2 )   1 (0-3-1) 
1 (0-3-1)
1112204 Polymeric Materials
 วัสดุพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1112205 Ceramic Materials
 วัสดุเซรามิกส์
3 (3-0-6)
1112206 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยากายภาพ
3 (3-0-6)
1112207 Mechanical Behavior of Materials
 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
3 (3-0-6)
1112209 Characterisation of Materials
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (3-3-7)
1112211 Industrial Visits
 การเยี่ยมชมอุตสาหกรรม
0 (0-2-1)
1112301 Materials Processing
 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
3 (1-4-4)
1112302 Materials Manufacturing
 กระบวนการผลิตวัสดุ
3 (3-0-6)
1112304 Fundamentals of Composite Materials
 หลักการพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ
3 (3-0-6)
1112305 Degradation and Failure of Materials
 การเสื่อมสภาพและการวิบัติของวัสดุ
3 (3-0-6)
1112306 Academic Literatures and Presentation Skills
 ทักษะการเขียนและนำเสนองานวิชาการ
1 (1-0-2)
1112401 Materials Selection and Design
 การคัดสรรและการออกแบบวัสดุ
3 (3-0-6)
1112402 Materials Engineering Seminar
 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
1 (0-3-1)
1112403 Materials Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
3 (0-9-3)

 2.2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ในชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือกเพิ่ม 9 หน่วยกิต ให้ครบ 18 หน่วยกิตก็ได้หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112307 Professional Experience
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-27-3)
1112308 Material Recycling
 การแปรรูปวัสดุกลับมาใช้ใหม่
3 (3-0-6)
1112404 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1112405   ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ  ( Oversea Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1112406 Biopolymers and Biocomposites
 พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ
3 (3-0-6)
1112407 Electroceramics
 อิเล็กโทรเซรามิกส์
3 (3-0-6)
1112408 Introduction to Industrial Ceramics
 เซรามิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1112409 Nanomaterials
 วัสดุนาโน
3 (3-0-6)
1112410 Packaging Materials
 วัสดุบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
1112411 Advanced Materials Processing
 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูง
           P: 1112301   กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ  ( Materials Processing )   3 (1-4-4) 
3 (2-3-5)
1112412 Construction Materials
 วัสดุก่อสร้าง
3 (3-0-6)
1112413 Surface Engineering
 วิศวกรรมพื้นผิว
3 (3-0-6)
1112414 Engineering Tools Design
 การออกแบบเครื่องมือวิศวกรรม
3 (3-0-6)
1112415 Engineering Safety
 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
1112447 Textile Technology
 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH