โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 583110202 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบก้าวหน้า)
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์ให้มีความรู้และทักษะทางเคมีเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ทางด้านเคมีและสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
        2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เบื้องต้นในกระบวนการทำงานวิจัย
        3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Courses รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Education Elective Courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.1 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302203 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 1001206   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302201 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 1001204   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302202 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001205   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302204 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 1001207   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302301 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 1001310   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302302 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 1001311   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2302309 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 1001200   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 109
 2.1 Core Courses วิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1104101 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1104102 General Physics 2
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           P: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 2.2 Specific Required Courses วิชาเฉพาะด้านบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ
           E2: 1105407   จรรยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ( Ethics in Biotechnology )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
4 (3-3-7)
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102224 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4 (3-3-7)
1102225 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102224   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (3-3-7)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102253 Biochemistry
 ชีวเคมี
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102341 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
4 (3-3-7)
1102342 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
           P: 1102341   เคมีอนินทรีย์ 1  ( Inorganic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102406 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
1 (0-2-1)
1102467 Special Problem in Applied Chemistry
 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-3)
1102480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1102491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1102711 Advanced Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
           E1: 1102703   การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง  ( Advanced Instrumental Analysis )   4 (3-3-7)  
3 (3-0-6)
1102725 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102742 Advanced Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)
1108260 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.3 Specific Elective Courses วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาในข้อ 2.3.1 และ2.3.2 ตามที่หลักสูตรกำหนด ี้ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.3.1 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100312 Plant Systematics
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1100407 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1102312 Introduction to Chromatography
 โครมาโทรกราฟีเบื้องต้น
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102314 Modern Analysis Methods
 วิธีวิเคราะห์แนวใหม่
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1102316 Introduction to Electrochemical Analysis
 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น
4 (3-3-7)
1102317 Selected Topics in Analytical Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1102333 Heterocyclic Chemistry
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102336 Organic Synthesis
 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102337 Organic Chemistry 3
 เคมีอินทรีย์ 3
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102362 Natural Product Chemistry
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102403 Writing in Science and Technology
 การเขียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1102404 Reading and Understanding Scientific Publications
 การอ่านและแปลความผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1102405 Scientific Reviews
 วิทยาศาสตร์ปริทรรศน์
3 (3-0-6)
1102411 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102413 Chemical Separations
 การแยกทางเคมี
3 (3-0-6)
1102414 Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
1102431 Bio-Organic Chemistry
 เคมีชีวอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102432 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102433 Stereochemistry
 สเตอริโอเคมี
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102439 Biotransformation in Organic Chemistry
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพในเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102440 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
3 (3-0-6)
1102441 Transition Metal Chemistry
 เคมีโลหะทรานซิชัน
3 (3-0-6)
1102460 Chemistry and Analysis of Volatile Compounds
 เคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหย
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102463 Computational Chemistry
 เคมีเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1102464 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
1102468 Naturally Occurring Medicinal Products
 เวชภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102469 Introduction to Medicinal Chemistry
 เคมีทางยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1102470 Selected Topics in Natural Products Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1108343 Polymer Degradation and Stabilization
 การเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108345 Polymer Processing
 การขึ้นรูปพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108381 Polymer Chemistry 1
 เคมีพอลิเมอร์ 1
4 (3-3-7)
1108382 Polymer Chemistry 2
 เคมีพอลิเมอร์ 2
4 (3-3-7)
1108441 Natural Polymers
 พอลิเมอร์จากธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1108447 Textile Technology
 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (3-0-6)
1108449 Selected Topics in Polymer Science and Technology
 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1108481 Advanced Polymers
 พอลิเมอร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2.3.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102702 Ethics and Research Methodology
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีการวิจัย
3 (3-0-6)
1102721 Drug Discovery Based on Natural Products
 การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-6)
1102722 Bioassay Methods
 วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
3 (2-3-5)
1102723 Natural Products in Nutraceuticals, Cosmeceuticals and Agrochemicals
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช เวชสำอางและเคมีเกษตร
3 (3-0-6)
1102724 Structural Characterization of Organic Compounds
 การพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102726 Chemistry of Dyes
 เคมีของสีย้อม
3 (2-3-5)
1102727 Enzyme Catalysis in Organic Synthesis
 ปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
3 (2-3-5)
1102728 Structural Design of Polymers
 การออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102729 Polymer Applications
 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102730 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102736 Analysis and Characterization of Polymers
 การวิเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
3 (2-3-5)
1102737 Property Improvement in Polymers
 การปรับปรุงคุณสมบัติในพอลิเมอร์
3 (3-0-6)
1102738 Electrochemical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-6)
1102739 Chromatography
 โครมาโทกราฟี
3 (2-3-5)
1102740 Advanced Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102741 Green Chemistry
 เคมีสีเขียว
3 (3-0-6)
1102743 Agricultural and Environmental Chemical Analysis
 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102744 Analytical Techniques for Pharmaceutical and Medical Sciences
 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (3-0-6)
1102745 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
1102746 Advanced Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
1102747 Bioinorganic Chemistry
 เคมีชีวอนินทรีย์
3 (3-0-6)
1102748 Selected Topics in Applied Chemistry
 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH