โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : จีนวิทยา
 หลักสูตร : 573240100 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
 ปีอ้างอิง : 2557
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ปัจจุบันประเทศจีนกำลังพัฒนาตนขึ้นเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งของศตวรรษ จึงทวีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจักสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และกอปรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ชาวไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของประเทศจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกเหนือไปจากความสามารถและทักษะทางภาษาจีน คุณลักษณะทั้งหมดนี้จะอำนวยให้การปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา จึงมุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ดังกล่าวของประเทศจีน เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดวิถีจีน นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนและประสบความสำเร็จในกิจการสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรอบรู้ในเรื่องจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความสามารถและทักษะทางภาษาจีน
        2. สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
        3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 1 General Education Courses หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Required Courses รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 24 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006136   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ  ( English for Career Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
           E1: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.2 General Education Elective Courses (Students can complete 6 credits from the following courses ) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน6 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001200 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 2302309   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1001204 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 2302201   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001205 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001132   การเมืองและการปกครอง  ( Politics and Government )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2302202   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001207 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 2302204   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001310 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 2302301   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001311 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 2302302   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1202221   หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principles of Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)

 1.2.2 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2.3 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001206 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 2302203   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1016315 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016106   ภาษาจีนกลาง 3  ( Mandarin Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1014322   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1016210   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016322 Chinese Philosophy
 ปรัชญาจีน
           P: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1014415   ปรัชญาจีน  ( Chinese Philosophy )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404307   ปรัชญาจีน  ( Chinese Philosophy )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1016308   ปรัชญาและคุณธรรมจีน  ( Chinese Philosophy and Moral )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016431 Modern Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
           P: 1016311   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404301   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404412   ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่  ( Modern Chinese History )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016432 Chinese Politics
 การเมืองการปกครองจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404413   การเมืองการปกครองจีน  ( Chinese Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016433 Chinese Economy
 เศรษฐกิจจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1014414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016434 Geography of China
 ภูมิศาสตร์จีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404415   ภูมิศาสตร์จีน  ( Geography of China )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016436 Overseas Chinese Community
 ชุมชนจีนโพ้นทะเล
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404417   ชุมชนจีนโพ้นทะเล  ( Overseas Chinese Community )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2401111 Intermediate Chinese
 ภาษาจีนระดับกลาง
           E2: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2401112 Advanced Chinese
 ภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12)  
           หรือ
           E2: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12)  
6 (6-0-12)
2401121 Intermediate Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
3 (3-0-6)
2401122 Advanced Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401121   การอ่านภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Reading )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401231 Intermediate Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับกลาง
3 (3-0-6)
2401232 Advanced Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401231   การเขียนภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Writing )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401241 Chinese Society
 สังคมจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401251 Chinese Civilization
 อารยธรรมจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401252 Chinese Culture 1
 วัฒนธรรมจีน 1
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401323 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401361 China’s Public Policy
 นโยบายสาธารณะของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401371 Discussion on Current Issues of China 1
 การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันของจีน 1
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401433 Chinese-Thai Interpretation
 การล่ามจีน-ไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 2404404   การแปลจีน – อังกฤษ  ( Chinese - English Translation )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  2404404 เป็นรายวิชาเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2401434 Research Methodology in Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401443 Economic Relations between Thailand and China
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401445 Chinese Trading and Investment
 การค้าและการลงทุนของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401203   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401461 Sino–Thai Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401463 China’s Foreign Policy
 นโยบายการต่างประเทศของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401473 China’s Role in ASEAN
 บทบาทของจีนที่มีต่ออาเซียน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401481 Seminar in Chinese Studies
 สัมมนาจีนศึกษา
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401491 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1016215 Evolution of Chinese Characters
 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
           E2: 1014309   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน  ( Evolution of Chinese Characters )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404203   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน  ( Evolution of Chinese Characters )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016311 Ancient Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016201   ภาษาจีนกลาง 4  ( Mandarin Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1016304   ประวัติศาสตร์จีน  ( Chinese History )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404301   ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ  ( Ancient Chinese History )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016313 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016201   ภาษาจีนกลาง 4  ( Mandarin Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1014310   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Ancient Chinese )   3 (3-0-6)  หรือ
           E2: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1016307   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016321 Chinese Literature
 วรรณคดีจีน
           P: 1016313   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404306   วรรณคดีจีน  ( Chinese Literature )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016435 China and Her International Relations
 จีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404416   จีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ( China and Her International Relations )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016437 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404418   ศิลปะจีน  ( Chinese Arts )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1016438 Chinese Calligraphy
 การเขียนพู่กันจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404419   การเขียนพู่กันจีน  ( Chinese Calligraphy )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1016441 Chinese News Listening
 การฟังข่าวภาษาจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404422   การฟังข่าวภาษาจีน  ( Chinese News Listening )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1016444 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404425   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1016450 Chinese Computer
 คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
           P: 1016112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2404431   คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  ( Chinese Computer )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
2401324 Selected Readings of Chinese Studies
 การอ่านบทคัดสรรจีนศึกษา
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401435 Chinese Educational System
 ระบบการศึกษาของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401436 Mass Media in China
 สื่อมวลชนในจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401442 Chinese Investment Law
 กฎหมายการลงทุนในจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401444 Tourism Industry of China
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401446 Chinese Style Management
 การจัดการแบบจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2401201   หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน  ( Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401453 Chinese Culture 2
 วัฒนธรรมจีน 2
           P: 2401252   วัฒนธรรมจีน 1  ( Chinese Culture 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
2401454 Chinese Idioms and Proverbs
 สำนวนสุภาษิตจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401455 Introduction to Chinese Poetry
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกวีนิพนธ์จีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401456 Seminar in Chinese Contemporary Novels
 สัมมนานวนิยายจีนร่วมสมัย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401457 Chinese Ethnic Groups
 กลุ่มชาติพันธุ์จีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401458 China after World War II
 จีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401462 Chinese Law System
 ระบบกฎหมายจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401464 Chinese Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่นของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401465 Chinese Special Administrative System
 ระบบการปกครองแบบพิเศษของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401466 The Administrative System of the People’s Republic of China
 ระบบการบริหารประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401467 Internal Security System in China
 ระบบความมั่นคงภายในของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401468 Chinese Political Thoughts
 ความคิดทางการเมืองของจีน
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) และ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401472 Discussion on Current Issues of China 2
 การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันของจีน 2
3 (3-0-6)
2401474 China and the Great Powers
 จีนกับมหาอำนาจ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)
2401475 External Security System of China
 ระบบการป้องกันประเทศของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH