โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : %
 สำนักวิชา : ทันตแพทยศาสตร์
 หลักสูตร : 573220100 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2557
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ทางคลินิก และทางวิจัยทันตกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
        2. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินการประกอบโรคศิลปะสาขาทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การติดตามและประเมินผลการรักษา ตลอดจนการเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
        3. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
        4. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
        5. มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 198
 2.1 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 197
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102103 Chemistry for Medical Sciences
 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1103103 Biology for Medical Sciences
 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1104103 Physics for Medical Sciences
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
2101213 Biochemistry and Molecular Biology
 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
           E2: 1102252   ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ( Biochemistry and Molecular Biology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2103201 Gross Anatomy for Dental Students
 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
           E2: 2201201   มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ( Gross Anatomy for Dental Students )   4 (3-2-7)  
4 (3-2-7)
2103202 Microscopic Anatomy for Dental Students
 จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
           E2: 2201202   จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ( Microscopic Anatomy for Dental Students )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2103203 Neuroanatomy and Embryology
 กายวิภาคระบบประสาทและการเจริญช่วงเอ็มบริโอ
           E2: 2201203   กายวิภาคระบบประสาทและการเจริญช่วงเอ็มบริโอ  ( Neuroanatomy and Embryology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2103221 Physiology for Dental Students
 สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
           E2: 2201216   สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ( Physiology for Dental Students )   4 (3-3-7)  
4 (3-3-7)
2103231 Pharmacology for Dental Students
 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
           E2: 2201304   เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ( Pharmacology for Dental Students )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
2103261 Microbiology and Immunology for Dental Students
 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
           E2: 2201215   จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ( Microbiology and Immunology for Dental Students )   4 (2-6-6)  
4 (2-6-6)
2201101 Student Quality Development through Activities 1
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1
1 (0-3-1)
2201204 Dental Anatomy
 ทันตกายวิภาคศาสตร์
1 (1-0-2)
2201205 Dental Anatomy Laboratory
 ปฏิบัติการทางทันตกายวิภาคศาสตร์
1 (0-3-1)
2201206 Oral Histology
 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
2 (2-0-4)
2201207 Oral Histology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
1 (0-3-1)
2201208 Cariology 1
 วิทยาโรคฟันผุ 1
1 (1-0-2)
2201209 Basic Periodontology
 ปริทันตวิทยาพื้นฐาน
1 (1-0-2)
2201210 Dental Roentgenology
 ทันตรังสีวิทยา
2 (2-0-4)
2201211 Basic Operative Dentistry 1
 พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 1
2 (2-0-4)
2201212 Operative Dentistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
2 (0-6-2)
2201213 Ethics and Dental Professional Development 1
 จริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 1
1 (1-0-2)
2201214 Pathology for Dental Students
 พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
4 (2-6-6)
2201301 Student Quality Development through Activities 2
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2
1 (0-3-1)
2201302 Dental Materials
 ทันตวัสดุศาสตร์
2 (2-0-4)
2201303 Dental Materials Laboratory
 ปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์
1 (0-2-1)
2201305 Periodontology
 ปริทันตวิทยา
1 (1-0-2)
2201306 Removable Partial Denture 1
 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1
1 (1-0-2)
2201307 Removable Partial Denture Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1
1 (0-3-1)
2201308 Occlusion
 ระบบการบดเคี้ยว
1 (1-0-2)
2201309 Cariology 2
 วิทยาโรคฟันผุ 2
1 (1-0-2)
2201310 Oral Pathology
 พยาธิวิทยาช่องปาก
3 (3-0-6)
2201311 Oral Pathology Laboratory
 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
1 (0-3-1)
2201312 Basic Operative Dentistry 2
 พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 2
           P: 2201211   พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 1  ( Basic Operative Dentistry 1 )   2 (2-0-4) 
1 (1-0-2)
2201313 Operative Dentistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
           P: 2201227   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1  ( Operative Dentistry Laboratory 1 )   1 (0-3-1) 
          หรือ
           P: 2201212   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1  ( Operative Dentistry Laboratory 1 )   2 (0-6-2) 
1 (0-3-1)
2201314 Oral Biology
 ชีววิทยาช่องปาก
1 (1-0-2)
2201315 Basic Oral Surgery 1
 พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
2 (2-0-4)
2201316 Oral Diagnosis 1
 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1 (1-0-2)
2201317 Periodontal Treatment 1
 ปริทันต์บำบัด 1
1 (1-0-2)
2201318 Periodontology Laboratory
 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1 (0-3-1)
2201319 Radiographic Interpretation
 การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปาก
2 (2-0-4)
2201320 Removable Partial Denture 2
 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2
1 (1-0-2)
2201321 Removable Partial Denture Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2
1 (0-3-1)
2201322 Pain and Anxiety Management in Dentistry
 การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทางทันตกรรม
2 (2-0-4)
2201323 Ethics and Dental Professional Development 2
 จริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 2
1 (1-0-2)
2201324 Basic Clinical Skill Development for Pre – clinical Dental Student
 ปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับความพร้อมงานในคลินิก (เตรียมคลินิก)
3 (1-4-4)
2201325 Health Promotion and Holistic Health
 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพองค์รวม
2 (1-2-3)
2201326 Basic Principles of Community Dentistry
 แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมชุมชน
2 (1-2-3)
2201327 Introduction to Research Methodology in Oral Health Science
 ความรู้พื้นฐานทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
1 (1-0-2)
2201401 Student Quality Development through Activities 3
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
1 (0-3-1)
2201402 Clinical Practice in Periodontology 1
 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2 (0-6-2)
2201403 Periodontal Treatment 2
 ปริทันตบำบัด 2
2 (2-0-4)
2201404 Craniofacial Growth and Development
 การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
1 (1-0-2)
2201405 Craniofacial Deformities 1
 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 1
1 (1-0-2)
2201406 Clinical Practice in Dental Roentgenology 1
 คลินิกทันตรังสี 1
1 (0-3-1)
2201407 Crown and Bridge 1
 ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
2 (2-0-4)
2201408 Crown and Bridge Laboratory
 ปฏิบัติการครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น
2 (0-6-2)
2201409 Endodontics
 วิทยาเอ็นโดดอนต์
2 (2-0-4)
2201410 Endodontics Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
2 (0-6-2)
2201411 Clinical Practice in Operative Dentistry
 คลินิกทันตกรรมหัตถการ
2 (0-6-2)
2201412 Current Concept in Operative Dentistry
 วิทยาการทางทันตกรรมหัตถการ
1 (1-0-2)
2201413 Clinical Practice in Oral Surgery 1
 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1 (0-3-1)
2201414 Basic Oral Surgery 2
 พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2 (2-0-4)
2201415 Systemic Diseases and Dental Management
 โรคทางระบบและการจัดการทางทันตกรรม
3 (3-0-6)
2201416 Medical Emergencies in Dental Practice
 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ในคลินิกทันตกรรม
1 (1-0-2)
2201417 Basic Oral and Maxillofacial Traumatology
 การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกรเบื้องต้น
1 (1-0-2)
2201418 Clinical Practice in Oral Diagnosis 1
 ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
2 (0-6-2)
2201419 Oral Diagnosis 2
 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1 (1-0-2)
2201420 Preventive Dentistry
 ทันตกรรมป้องกัน
1 (1-0-2)
2201421 Oral Epidemiology and Biostatistics for Dental Student
 ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถิติสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
2 (2-0-4)
2201422 Clinical Practice in Prosthodontics 1
 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
2 (0-6-2)
2201423 Basic Complete Denture
 ฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น
2 (2-0-4)
2201424 Complete Denture Laboratory
 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
2 (0-6-2)
2201425 Laboratory Practice in Occlusion
 ปฏิบัติการระบบบดเคี้ยว
1 (0-3-1)
2201426 Research Project Planning in Dentistry
 การวางแผนโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
1 (0-3-1)
2201501 Student Quality Development through Activities 4
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 4
1 (0-3-1)
2201502 Clinical Practice in Periodontology 2
 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2 (0-6-2)
2201503 Craniofacial Deformities 2
 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2
2 (2-0-4)
2201504 Basic Laboratory Practice in Orthodontics
 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟันพื้นฐาน
1 (0-3-1)
2201505 Clinical Practice in Orthodontics
 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
2 (0-6-2)
2201506 Clinical Practice in Dental Roentgenology 2
 คลินิกทันตรังสี 2
1 (0-3-1)
2201507 Crown and Bridge 2
 ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
2 (1-3-3)
2201508 Clinical Practice in Endodontics
 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
3 (0-9-3)
2201509 Clinical Practice in Restorative Dentistry
 คลินิกทันตกรรมบูรณะ
3 (0-9-3)
2201510 Clinical Practice in Oral Surgery 2
 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
3 (0-9-3)
2201511 Clinical Practice in Oral Diagnosis 2
 ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1 (0-3-1)
2201512 Diseases of Oral Mucosa
 โรคของเยื่อเมือกช่องปาก
1 (1-0-2)
2201513 Pediatric Dentistry
 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2 (2-0-4)
2201514 Clinical Practice in Pediatric Dentistry
 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
2 (0-6-2)
2201515 Community Dentistry Practice
 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน
2 (0-6-2)
2201516 Clinical Practice in Prosthodontics 2
 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
2 (0-6-2)
2201517 Orofacial Pain
 ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก
2 (2-0-4)
2201518 Practice in Dental Research
 ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
1 (0-3-1)
2201519 Dental Jurisprudence and Forensic Dentistry
 กฎหมายจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพทันตแพทย์และนิติทันตวิทยา
1 (1-0-2)
2201520 Multidisplinary Treatment Planning
 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ
1 (0-3-1)
2201521 Innovation in Dentistry
 นวัตกรรมในงานทันตกรรม
1 (1-0-2)
2201522 Oral Medicine and Temporomandibular Joint Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
1 (0-3-1)
2201523 Geriatric Dentistry 1
 ทันตกรรมผู้สูงอายุ 1
2 (1-3-3)
2201601 Dental Public Health Administration
 หลักการบริหารงานทันตสาธารณสุข
2 (2-0-4)
2201602 Oral Health Promotion and Community Dentistry Planning at the Community
 การวางแผนและการฝึกปฏิบัติทันตกรรมชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชน
3 (0-9-3)
2201603 International Oral Health and Study Visit in Oral Health Services System at the Co-operative Neighbouring Countries
 ศึกษาดูงานระบบงานทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้าน
1 (0-3-1)
2201604 Dental Implantology
 วิทยาการทันตกรรมรากเทียม
1 (0-2-1)
2201605  Hospital Dentistry
 ทันตกรรมโรงพยาบาล
3 (0-6-3)
2201606 Comprehensive Dentistry
 ทันตกรรมพร้อมมูล
1 (1-0-2)
2201607 Preparedness in Comprehensive Dentistry
 การเตรียมความพร้อมในงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล
2 (1-3-3)
2201608 Pediatric Dentistry and Orthodontics
 ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน
3 (0-9-3)
2201609 Conservative Dentistry : Operative Dentistry, Endodontics, Periodontics and Prosthodontics
 ทันตกรรมอนุรักษ์ : ทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์
8 (0-24-8)
2201610 Oral Surgery, Oral Diagnosis, Oral Medicine and Dental Radiology
 ทันตศัลยศาสตร์ ทันตวินิจฉัย เวชศาสตร์ช่องปาก และทันตรังสี
4 (0-12-4)
2201611 Geriatric Dentistry 2
 ทันตกรรมผู้สูงอายุ 2
1 (0-3-1)

 2.2 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2201620 Applied Pharmacology for Dentist
 เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตแพทย์
1 (1-0-2)
2201621 Mangement or Treatment for Temporomandibular Disorders
 การจัดการหรือรักษาความผิดปกติบริเวณขมับ – ขากรรรไกร
1 (0-3-1)
2201622 Advanced Endodontics Treatment
 การรักษาครองรากฟันขั้นสูง
1 (0-3-1)
2201623 Practice in Periodontal Surgery
 ฝึกปฏิบัติศัลยกรรมปริทันต์
1 (0-3-1)
2201624 Practice in Advanced Minor Surgery
 ฝึกปฎิบัติศัลยกรรมเล็กขั้นสูง
1 (0-3-1)
2201625 Practice in Complicated Pediatric Treatment
 ฝึกปฎิบัติทันตกรรมสำหรับเด็กรายซับซ้อน
1 (0-3-1)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH