โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตร%
 สำนักวิชา : แพทยศาสตร์
 หลักสูตร : 563210100 : แพทยศาสตรบัณฑิต
 ปีอ้างอิง : 2556
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
        2. มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
        3. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ขวนขวาย และค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
        4. มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
        5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
        6. มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง ในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเด่นชัดและสามารถให้การอบรมด้านการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
        7. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
        8. มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และความรู้ความสามารถของตนเอง
        9. มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัวและชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
        10. สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น และเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและสังคม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 219
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 95
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006219 English for Medical Profession 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 1
           E2: 2101214   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 1  ( English for Medical Profession 1 )   1 (1-0-2)  
1 (1-0-2)
1006220 English for Medical Profession 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 2
           E2: 2101215   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 2  ( English for Medical Profession 2 )   2 (2-0-4)  
2 (2-0-4)
1102103 Chemistry for Medical Sciences
 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1102104 Organic Chemistry for Medical Sciences
 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1102252 Biochemistry and Molecular Biology
 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
           E2: 2101213   ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ( Biochemistry and Molecular Biology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1103104 Cell Biology for Medical Sciences
 ชีววิทยาของเซลล์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1104103 Physics for Medical Sciences
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 (2-2-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
2101101 Professional Development 1
 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1
1 (1-0-2)
2101201 Introduction to Anatomy and Physiology
 บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
1 (1-0-2)
2101202 Professional Development 2
 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2
1 (0-2-1)
2101203 Medical Study Skills and Medical Profession
 การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
2 (1-2-3)
2101204 Cardiovascular System 1
 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1
3 (1-4-4)
2101205 Skin and Musculoskeletal System 1
 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 1
3 (1-4-4)
2101206 Respiratory System 1
 ระบบหายใจ 1
2 (1-2-3)
2101207 Gastrointestinal System 1
 ระบบทางเดินอาหาร 1
2 (1-2-3)
2101208 Nervous System 1
 ระบบประสาท 1
3 (1-4-4)
2101209 Hematologic and Immune System
 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3 (2-2-5)
2101210 Endocrine System 1
 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2 (1-2-3)
2101211 Urinary System 1
 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
2 (1-2-3)
2101212 Reproductive System 1
 ระบบสืบพันธุ์ 1
2 (1-2-3)
2101301 Professional Development 3
 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3
1 (0-2-1)
2101302 Principles of Medical Pharmacology
 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3 (1-4-4)
2101303 Principles of Pathology and Forensic Medicine
 หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
3 (1-4-4)
2101304 Principles of Medical Microbiology and Parasitology
 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3 (1-4-4)
2101305 Applied Immunology and Infectious Diseases
 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชื้อ
3 (1-4-4)
2101306 Metabolic and Nutritional Disorders
 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ
2 (1-2-3)
2101307 Gastrointestinal System 2
 ระบบทางเดินอาหาร 2
2 (1-2-3)
2101308 Basic Medical Research
 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
3 (1-4-4)
2101309 Introduction to Clinical Medicine
 บทนำเวชศาสตร์คลินิก
4 (1-6-5)
2101310 Endocrine System 2
 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2 (1-2-3)
2101311 Urinary System 2
 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2 (1-2-3)
2101312 Reproductive System 2
 ระบบสืบพันธุ์ 2
2 (1-2-3)
2101313 Nervous System 2
 ระบบประสาท 2
2 (1-2-3)
2101314 Skin and Musculoskeletal System 2
 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 2
2 (1-2-3)
2101315 Hematologic System
 ระบบเลือด
2 (1-2-3)
2101316 Cardiovascular System 2
 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2
2 (1-2-3)
2101317 Respiratory System 2
 ระบบหายใจ 2
2 (1-2-3)
2101318 Principles of Medical Laboratory Investigation
 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2 (1-2-3)
2101401 Professional Development 4
 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4
1 (1-0-2)
2101402  Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์
3 (1-6-4)
2101501  Professional Developmet 5
 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 5
1 (1-0-2)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 118
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101251 Community, Family and Occupational Medicines 1
 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1
2 (1-2-3)
2101351 Community, Family and Occupational Medicines 2
 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2
2 (1-2-3)
2101411 Health and Diseases of Women 1
 สุขภาพและโรคของสตรี 1
4 (4-0-8)
2101412 Health and Diseases of Women 2
 สุขภาพและโรคของสตรี 2
4 (0-12-8)
2101421 Health and Diseases of Newborn to Adolescence 1
 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
4 (4-0-8)
2101422 Health and Diseases of Newborn to Adolescence 2
 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
4 (0-12-4)
2101431 Health and Diseases of Adult and Elderly 1
 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4 (4-0-8)
2101432 Health and Diseases of Adult and Elderly 2
 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4 (0-12-4)
2101441 Perioperative Care 1
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
4 (4-0-8)
2101442 Perioperative Care 2
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
4 (0-12-4)
2101451 Community, Family and Occupational Medicines 3
 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
4 (1-9-5)
2101511 Health and Diseases of Women 3
 สุขภาพและโรคของสตรี 3
6 (1-15-7)
2101521 Health and Diseases of Newborn to Adolescence 3
 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
6 (1-15-7)
2101531 Health and Diseases of Adult and Elderly 3
 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
6 (1-15-7)
2101541 Perioperative Care 3
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
6 (1-15-7)
2101542 Perioperative Care 4
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
4 (1-9-5)
2101551 Community, Family and Occupational Medicines 4
 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 4
6 (1-15-7)
2101561 Emergency and Forensic Medicine 1
 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
4 (2-6-6)
2101611 Health and Diseases of Women 4
 สุขภาพและโรคของสตรี 4
6 (0-18-6)
2101621 Health and Diseases of Newborn to Adolescence 4
 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
6 (0-18-6)
2101631 Health and Diseases of Adult and Elderly 4
 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
6 (0-18-6)
2101641 Perioperative Care 5
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
6 (0-18-6)
2101642 Perioperative Care 6
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
4 (0-12-4)
2101643 Perioperative Care 7
 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 7
2 (0-6-2)
2101651 Community, Family and Occupational Medicines 5
 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 5
6 (0-18-6)
2101661 Emergency and Forensic Medicine 2
 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2
4 (0-12-4)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2101670 General Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
2 (0-6-2)
2101671 General Internal Medicine
 อายุรศาสตร์ทั่วไป
2 (0-6-2)
2101672 General Surgery
 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
2 (0-6-2)
2101673 General Pediatrics
 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
2 (0-6-2)
2101674 General Obstetrics
 สูติศาสตร์ทั่วไป
2 (0-6-2)
2101675 General Gynecology
 นรีเวชวิทยาทั่วไป
2 (0-6-2)
2101676 Diagnostic Radiology
 รังสีวินิจฉัย
2 (0-6-2)
2101677 General Radiology
 รังสีวิทยาทั่วไป
2 (0-6-2)
2101678 Orthopedics Trauma
 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
2 (0-6-2)
2101679 General Ophthalmology
 จักษุวิทยาทั่วไป
2 (0-6-2)
2101680 General Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
2 (0-6-2)
2101681 General Anesthesiology
 วิสัญญีวิทยาทั่วไป
2 (0-6-2)
2101682 Applied Pathology
 พยาธิวิทยาประยุกต์
2 (0-6-2)
2101683 Research in Basic Medical Science and Health System
 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และระบบสาธารณสุข
2 (0-6-2)
2101684 Family Research
 วิจัยครอบครัว
2 (0-6-2)
2101685 Family Practice 1
 เวชปฏิบัติครอบครัว 1
2 (0-6-2)
2101686 Family Practice 2
 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
2 (0-6-2)
2101687 Practice in Rehabilitation
 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ
2 (0-6-2)
2101688 History of Medicine
 ประวัติทางการแพทย์
2 (0-6-2)
2101689 Humanized Medicine
 การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์
2 (0-6-2)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH