โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : Undergraduate
 สำนักวิชา : School of Liberal Arts
 หลักสูตร : 563100500 : Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture
 ปีอ้างอิง : 2556
 ปรัชญาของหลักสูตร
        ภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม ภาษาจึงเป็นสื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและการดำเนินชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทต่างๆ จึงจะสามารถ เข้าใจความเป็นไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
        2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการจัดการธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
        3. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้น
        4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม

 1 Foundation Courses หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1 Foundation Courses กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005111 Basic Thai 1
 ภาษาไทยพื้นฐาน 1
9 (6-6-15)
1005112 Basic Thai 2
 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
9 (6-6-15)

 2 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 General Education Required Courses (Select Foreign Language instead of Thai Language Skills) รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต (ให้นักศีกษาเรียนวิชาภาษาต่างประเทศแทนทักษะภาษาไทย) หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.1.1 Language Courses (Select Foreign Language instead of Thai Language Skills) กลุ่มภาษา (ให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาต่างประเทศแทนทักษะภาษาไทย) หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
100xxx2 General Education Required (Foreign Language)
 วิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)
3 (3-0-6)

 2.1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.2 General Education Elective Courses รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.2.1 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001200 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
           E2: 2302309   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ( Environment and Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001202 Introduction to Thai Culture
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1001204 Understanding Global Society
 ความเข้าใจในสังคมโลก
           E2: 2302201   ความเข้าใจในสังคมโลก  ( Understanding Global Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001205 Citizenship and Contemporary Politics
 ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย
           E2: 1001132   การเมืองและการปกครอง  ( Politics and Government )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2302202   ความเป็นพลเมืองกับการเมืองร่วมสมัย  ( Citizenship and Contemporary Politics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001207 Thai Local Politics and Government
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
           E2: 2302204   การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย  ( Thai Local Politics and Government )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001307 Introduction to Eastern Philosophy
 ปรัชญาตะวันออกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1001310 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
           E2: 2302301   อารยธรรมตะวันออก  ( Eastern Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001311 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
           E2: 2302302   อารยธรรมตะวันตก  ( Western Civilization )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001315 Introduction to Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1202221   หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principles of Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
           E1: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1601103 Know Your Laws
 กฎหมายน่ารู้
           E2: 1601101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ( Introduction to Legal Principles )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)

 2.2.2 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001113 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักขณ์
3 (3-0-6)
1001121 Recreation and Sport for Well-Being
 นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต
           E2: 1806102   นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต  ( Recreation and Sport for Well-Being )   1 (0-2-1)  
1 (0-2-1)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1001203 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1001206 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 2302203   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1804105 Life and Health
 ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)

 2.2.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101100 Science for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 3 Specific Requirement Course หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 3.1 Core Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005311 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005312 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005371 Introduction to Thai Literature
 วรรณคดีไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005372 Introduction to Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมปัจจุบันไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005431 Thai Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย
3 (2-2-5)
1005481 Introduction to Project Writing
 การเขียนโครงงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3.2 Major Required Course กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005121 Thai Language Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1005122 Conversation in Various Situations
 การสนทนาต่างสถานการณ์
3 (2-2-5)
1005221 Conversation on Current Issues
 การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3 (2-2-5)
1005222 Conversation on Selected Topics
 การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
3 (2-2-5)
1005223 Listening Comprehension
 การฟังจับใจความ
3 (2-2-5)
1005231 Reading Comprehension
 การอ่านจับใจความ
3 (2-2-5)
1005232 Analytical Reading
 การอ่านวิเคราะห์
3 (2-2-5)
1005241 Introduction to Thai Writing
 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1005242 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1005262 Thai Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
1005321 Conversation in Business Thai
 การสนทนาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005322 Thai in Audio Visual Media
 ภาษาไทยในสื่อโสตทัศน์
3 (2-2-5)
1005341 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
1005361 Thai Ways of Life
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1005362 Thai Language and Society
 ภาษากับสังคมไทย
3 (3-0-6)
1005461 Introduction to Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005482 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1005481   การเขียนโครงงานเบื้องต้น  ( Introduction to Project Writing )   3 (3-0-6) 
6 (0-18-6)

 3.3 Major Elective Course กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005314 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
1005315 Morphology
 วิทยาหน่วยคำ
3 (3-0-6)
1005331 Reading for Evaluation
 การอ่านประเมินค่า
3 (2-2-5)
1005342 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
3 (2-2-5)
1005351 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005413 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1005414 Orality and Litteracy Language
 ภาษาพูดและภาษาเขียน
3 (3-0-6)
1005421 Introduction Thai Speaking
 การพูดเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1005422 Public Speaking
 การพูดในที่ประชุมชน
3 (3-0-6)
1005451 Specialized Translation
 การแปลเฉพาะกิจ
           P: 1005351   การแปลเบื้องต้น  ( Introduction to Translation )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1005462 Thai Idioms and Proverbs
 สำนวนภาษาไทย
3 (3-0-6)
1005463 Thai Folk Arts
 ศิลปะพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
1005471 Thai Folktales
 นิทานพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
1005473 Literary Language
 ภาษาวรรณศิลป์
3 (3-0-6)
1005474 Development to Thai Poetry
 พัฒนาการคำประพันธ์ไทย
3 (3-0-6)

 4 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH