โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 553121000 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ
        2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบ และมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง
        3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
        4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
        5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001206 Leadership
 ภาวะผู้นำ
           E2: 2302203   ภาวะผู้นำ  ( Leadership )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006321 English for Aviation Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210220   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน  ( English for Aviation Business Communication )   3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1201115 Elementary Accounting 1
 การบัญชีขั้นต้น 1
           E2: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1201116 Elementary Accounting 2
 การบัญชีขั้นต้น 2
           P: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201112   หลักการบัญชี 1  ( Principles of Accounting 1 )   2 (2-0-4) และ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1203104 Statistics for Business Research
 สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ
           E2: 1203103   สถิติและการวิจัยสำหรับธุรกิจ  ( Statistics and Research Method for Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1205304   ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ( Research Methodology for Tourism Industry )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
          หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1203253 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
           E2: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210101 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
1210102 Introduction to Aviation Business Management
 การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
           E1: 1210104   การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น  ( Introduction to Airline Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210203 Marketing for Aviation Business
 การตลาดเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210209   รูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อธุรกิจการบิน  ( Business Model and Innovation Marketing for Aviation Business )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.2.1 Required Courses วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205412 ASEAN Cross-Cultural Communication for Service Business
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับธุรกิจบริการ
           E2: 1205414   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  ( Cross Cultural Communication for Service Industry )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1210211   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจบริการทางการบิน  ( Cross-Cultural Communication for Services Business )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1210201 Aviation Business Information System
 ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการบิน
           E2: 1210212   ระบบการสำรองและจัดจำหน่ายตั๋วโดยสาร  ( Ticketing Reservation and Distribution System )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1210204 Safety and Security in Aviation
 ความปลอดภัยในการบิน
           E1: 1210210   ระบบการจัดการความปลอดภัยในการบิน  ( Safety Management System in Aviation )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1210302 In-Flight Service Management
 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
1210304 Social Etiquette and Service Attitude
 มารยาทสังคมและทัศนคติการบริการ
3 (2-2-5)
1210307 Laws and Regulations in Aviation Industry
 กฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือน
3 (3-0-6)
1210308 Risk Management in Aviation Business
 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
1210314 Aviation Business Research
 การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
1210315 In-Flight Technical Equipment and Security System
 อุปกรณ์เทคนิคและระบบความปลอดภัยบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
1210316 Air Cargo Service Management
 การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210402 Passenger Ground Services
 การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
1210405 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1210406   ฝึกงานต่างประเทศ  ( Overseas Training )   9 (0-40-9)  
9 (0-40-9)
1210407 Aviation Medicine and Hygiene
 เวชศาสตร์การบินและสุขอนามัย
           E2: 1210305   สุขภาพและสุขอนามัยสำหรับธุรกิจการบิน  ( Aviation Business Health and Hygiene )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2.2 Required Foreign Language วิชาบังคับกลุ่มภาษา ให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1007102 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1008111 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
           E2: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1009101 French 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1210301 Impressive Presentation and Effective Negotiation
 การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
3 (2-2-5)
1210318 Airline Traffic Planning
 การวางแผนจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
1210319 Aviation Related Food and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
1210320 Airline Catering Business Management
 ธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับสายการบิน
3 (3-0-6)
1210326 Aviation Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน
3 (3-0-6)
1210343 Chinese for Aviation Business 1
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1007102   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 2408102   ภาษาจีน 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210344 Chinese for Aviation Business 2
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210343   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Chinese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210345 Japanese for Aviation Business 1
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1008111   ภาษาญี่ปุ่น 1  ( Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1008105   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1  ( Basic Japanese 1 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1210346 Japanese for Aviation Business 2
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210345   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( Japanese for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210347 French for Aviation Business 1
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1
           P: 1009101   ภาษาฝรั่งเศส 1  ( French 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1210348 French for Aviation Business 2
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 2
           P: 1210347   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน 1  ( French for Aviation Business 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH