โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : การจัดการ
 หลักสูตร : 553120500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 ปีอ้างอิง : 2555
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่การมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และวิธีการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการพัฒนาสังคมของประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้และความชำนาญด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        2. มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และการจัดระบบบริหารงาน ตลอดจนมีความชำนาญในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
        3. มีความสามารถในการริเริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการโดยมีพื้นฐานความเข้าใจ และแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
        4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

 1 General Education Courses หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 Language Courses กลุ่มภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4)  และ
           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
                    หมายเหตุ  นศ. ก่อนปี 2555 ที่กลับเข้าศึกษาและเคยสอบผ่าน 1006301 และ 1006303 สามารถเทียบเป็น 1006124 ได้
 
3 (3-0-6)
1007101 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.2 Social Science Courses กลุ่มสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001201 Cultural Studies
 วัฒนธรรมศึกษา
           E1: 1001202   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ( Introduction to Thai Culture )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
3 (3-0-6)
1001306 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
           E2: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Courses กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 1.4 Humanities Courses กลุ่มมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
           E2: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201111 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
           E2: 1201113   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1202221   หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principles of Economics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203104 Statistics for Business Research
 สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ
           E2: 1203103   สถิติและการวิจัยสำหรับธุรกิจ  ( Statistics and Research Method for Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1205304   ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ( Research Methodology for Tourism Industry )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203142 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
           E1: 1203135   การจัดการธุรกิจและองค์กรเบื้องต้น  ( Introduction to Business and Organization Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203211 Principles of Business and Finance
 หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน
           E2: 1203214   หลักการการเงิน  ( Principles of Finance )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1205318 Business Venture and Entrepreneurship for Service Business
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการ
           E2: 1205310   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  ( Business Venture and Entrepreneurship for Service Industry )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1205413 Strategic Management for Service Business
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ
           E2: 1205416   การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  ( Strategic Management for Service Industry )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205206 Sustainable Tourism
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
           E2: 1205204   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ( Sustainable Tourism )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205207 Tour Business Operation and Management
 การจัดการและการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1205306 Fundamentals of Event and MICE
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์
           E2: 1207305   การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์  ( MICE and Event Management )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205307 Principle of Professional Tour Guide
 หลักการมัคคุเทศก์อาชีพ
           E2: 1205336   หลักการมัคคุเทศก์  ( Principles of Tour Guide )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205329 Tourism Resource Management
 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)
1205483 Seminar in Tourism Management
 สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1205484   สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว  ( Seminar in Tourism Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205495 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E2: 1205496   สหกิจศึกษา  ( Co-operative Education )   6 (0-40-6)  
6 (0-40-6)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1207207 Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management
 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ
           E2: 1207203   จริยธรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ( Ethics and Sustainability in Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207209 Information Technology for Tourism and Hospitality
 ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
           E1: 1301314   ระบบสารสนเทศสำหรับโรงแรม  ( Hotel Information Technology Application )   3 (2-2-5)  และ
           E1: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1205320   เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  ( Digital Economy and E-Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 Specific Interesting Courses กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205113 Personality Development for Tourism Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1205304 Research Methodology for Tourism Industry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205316 Ecotourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
           E2: 1205315   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ( Ecotourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205317 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (2-2-5)
1205323 Tourism Development Planning
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
           E2: 1205314   การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว  ( Tourism Planning and Development )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1205324 Special Interest Tourism Management
 การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สนใจพิเศษ
           E2: 1205348   การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ  ( Special Interest Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205325 Religious Tourism Management
 การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
3 (2-2-5)
1205326 Heritage Tourism Management
 การท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
           E2: 1205214   การจัดการมรดกแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยว  ( Heritage Management for Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205327 Creative Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
1205328 Community Based Tourism (CBT) Management
 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
           E2: 1205219   การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชา/กาแฟ  ( Community-based Tea/Coffee Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205337 Fundamentals of Passenger Transportation
 หลักการการขนส่งผู้โดยสาร
3 (2-2-5)
1205342 Souvenir Business Management
 การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก
           E2: 1205340   การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก  ( Souvenir Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205345 Ethnic Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
           E2: 1205220   ชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยว  ( Ethnicity and Tourism )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205346 Border Crossing Tourism (BCT) Management
 การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
           E2: 1205347   การท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ( Cross Border Tourism in Greater Mekong Subregion )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205350 Airlines Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
           E2: 1205334   การจัดการธุรกิจการบิน  ( Airlines Business Management )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1205355   การจัดการธุรกิจการบิน  ( Airlines Business Management )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1205351 Tourism Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
1205352 Small Medium Tourism Enterprise (SMTEs) Management
 การจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยว
           E2: 1205444   การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคม  ( Tourism Social Enterprise Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1205360 Fundamentals of Special Events and Recreation Management
 หลักการพิธีการงานสำคัญและการจัดการสันทนาการ
3 (2-2-5)
1205361 Incentive Travel Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (2-2-5)
1205364 Professional Convention Coordination
 การประสานการจัดการประชุมมืออาชีพ
3 (2-2-5)
1205365 Exhibition Management
 การจัดการงานนิทรรศการ
3 (2-2-5)
1205367 Convention Facilities Design and Management
 การออกแบบและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์การประชุม
3 (2-2-5)
1205368 Venue Management and Logistics for MICE Business
 การจัดการสถานที่และโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจไมซ์
3 (2-2-5)
1205412 ASEAN Cross-Cultural Communication for Service Business
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับธุรกิจบริการ
           E2: 1205414   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  ( Cross Cultural Communication for Service Industry )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1210211   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจบริการทางการบิน  ( Cross-Cultural Communication for Services Business )   3 (3-0-6)  
3 (2-2-5)
1207206 Service Psychology and Service Operation Management
 จิตวิทยาการบริการและการจัดการการดำเนินงานบริการ
           E1: 1205301   จริยธรรมและจิตวิทยาบริการ  ( Ethics and Psychology for Service Industry )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1207204   การจัดการดำเนินงานบริการ  ( Service Operation Management )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1207208 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
1207211 Hotel and Lodging Management
 การจัดการโรงแรมและที่พักอาศัย
           E2: 1205321   การจัดการโรงแรมเบื้องต้น  ( Introduction to Hotel Management )   3 (2-2-5)  
           หรือ
           E2: 1207103   การจัดการดำเนินงานโรงแรมและที่พัก  ( Hotel and Lodging Operations and Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207217 Accommodation Management for Leisure
 การจัดการสถานที่พักเพื่อการพักผ่อน
           E2: 1207214   การจัดการรีสอร์ทไทม์แชร์และการพักผ่อน  ( Resort, Timeshare and Leisure Management )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1207326   การพัฒนาและการจัดการธุรกิจรีสอร์ท  ( Resort Development and Management )   3 (2-2-5)  
3 (3-0-6)
1207303 Food and Beverage Operation and Management
 การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
           E1: 1205322   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   ( Food and Beverage Management )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1207402 Health and Spa Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
3 (2-2-5)
1207425 Gastronomic Culture
 วัฒนธรรมการบริการอาหาร
           E2: 1207422   ศิลปวัฒนธรรมการบริการอาหาร  ( Gastronomic Restaurant Experience )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)

 2.3.2 Foreign Language Courses กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006125 English 4
 ภาษาอังกฤษ 4
           P: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ
           P: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006136   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ  ( English for Career Development )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006321 English for Aviation Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
           E2: 1210220   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน  ( English for Aviation Business Communication )   3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)
1006353 English for The Greater Maekong Subregion
 ภาษาอังกฤษสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
1006359 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (3-0-6)
1006361 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
           P: 1006359   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  ( English for Tourism 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH