โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 533110210 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
 ปีอ้างอิง : 2553
 ปรัชญาของหลักสูตร
        เคมีประยุกต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีโดยเฉพาะทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีพอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นมาปฏิบัติได้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
        2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เบื้องต้นในกระบวนการทำงานวิจัย
        3. สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางวิทยาศาสตร์ สร้างนวัตกรรมใหม่อันเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจของประเทศ
        4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบทุกรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001103 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  รายวิชา 1005121 เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E1: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1001112 Logical Thinking
 การคิด การค้นคว้า และการใช้เหตุผล
           E1: 1001203   การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน  ( Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use )   3 (3-0-6)  
2 (1-2-3)
1001121 Recreation and Sport for Well-Being
 นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต
           E2: 1806102   นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต  ( Recreation and Sport for Well-Being )   1 (0-2-1)  
1 (0-2-1)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006217 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (3-9-9) 
          หรือ
           P: 1006115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006110   พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ( English Foundation )   0 (9-0-0) 
          หรือ
           P: 1006113   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  ( English Preparation )   0 (2-3-0) 
          หรือ
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5)  หรือ
           E2: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006218 Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5)  หรือ
           E2: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006301 College Writing
 การเขียนระดับอุดมศึกษา
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  นศ.ก่อนปี 2555 สามารถเรียน 1006124 เพื่อแทน 1006301 และ1006303 ได้
 
2 (2-0-4)
1006302 Academic Oral Skills
 ทักษะการพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
2 (2-0-4)
1006303 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  นศ.ก่อนปี 2555 สามารถเรียน 1006124 เพื่อแทน 1006301 และ1006303 ได้
 
1 (1-0-2)
1006304 English for Professional Success
 ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
1 (1-0-2)
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ
1 (1-0-2)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1601101 Introduction to Legal Principles
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
           E2: 1001133   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ( General Principle Jurisprudence )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1601100   หลักกฎหมายเบื้องต้น  ( Foundation of Legal Principles )   4 (4-0-8)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Required Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 Core Courses กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 65
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101102 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
           E1: 1100407   ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์  ( Entrepreneurship for Science )   2 (2-0-4)  
1 (0-2-1)
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102160 Introduction to Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์เบื้องต้น
1 (1-0-2)
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102221 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1102222 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102221   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102340 Principles of Inorganic Chemistry
 หลักเคมีอนินทรีย์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1102480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1102491 Seminar
 สัมมนา
1 (0-3-1)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1104101 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1104102 General Physics 2
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           P: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102251 Advanced Biochemistry
 ชีวเคมีขั้นสูง
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102331 Organic Chemistry 3
 เคมีอินทรีย์ 3
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102336 Organic Synthesis
 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102361 Natural Product Chemistry
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4 (3-3-7)
1102461 Naturally Occurring Medicinal Products
 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกิดจากธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1100312 Plant Systematics
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1101103 Science for Community
 วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
3 (1-6-4)
1102333 Heterocyclic Chemistry
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1102334 Pericyclic Reaction
 ปฏิกิริยาเพริไซคลิก
           P: 1102331   เคมีอินทรีย์ 3  ( Organic Chemistry 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102335 Organic Photochemistry
 โฟโตเคมีอินทรีย์
           P: 1102331   เคมีอินทรีย์ 3  ( Organic Chemistry 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102402 Scientific Writing and Publications
 การเขียนและการตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
           E1: 1102403   การเขียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( Writing in Science and Technology )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1102411 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1102412 Forensic Chemistry
 เคมีนิติวิทยา
3 (3-0-6)
1102413 Chemical Separations
 การแยกทางเคมี
3 (3-0-6)
1102431 Bio-Organic Chemistry
 เคมีชีวอินทรีย์
3 (3-0-6)
1102435 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for Natural Product Compounds
 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีสำหรับสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
           P: 1102311   วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี  ( Spectroscopic Methods in Chemistry )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102436 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
           P: 1102331   เคมีอินทรีย์ 3  ( Organic Chemistry 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102437 Stereochemistry
 สเตอริโอเคมี
           P: 1102331   เคมีอินทรีย์ 3  ( Organic Chemistry 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102438 Modern Organic Synthetic Reactions
 ปฏิกิริยาอินทรีย์สังเคราะห์แนวใหม่
           P: 1102331   เคมีอินทรีย์ 3  ( Organic Chemistry 3 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1102439 Biotransformation in Organic Chemistry
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพในเคมีอินทรีย์
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102441 Transition Metal Chemistry
 เคมีโลหะทรานซิชัน
3 (3-0-6)
1102460 Chemistry and Analysis of Volatile Compounds
 เคมีและการวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหย
           P: 1102232   เคมีอินทรีย์ 2  ( Organic Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1102462 Nutrition and Food Supplements
 สารอาหารและอาหารเสริม
3 (3-0-6)
1102463 Computational Chemistry
 เคมีเชิงคำนวณ
3 (3-0-6)
1102464 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
1102466 Topic of Current Interest
 หัวข้อที่น่าสนใจ
3 (3-0-6)
1102467 Special Problem in Applied Chemistry
 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
3 (0-9-3)
1108443 Polymer Blends and Composites
 พอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิต
3 (3-0-6)
1108444 Modern Trends in Polymer Synthesis
 การสังเคราะห์พอลิเมอร์แนวทางใหม่
3 (3-0-6)
1108445 Polymer in Solution
 พอลิเมอร์ในสารละลาย
3 (3-0-6)
1108446 Biomedical Polymers
 พอลิเมอร์ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
1108447 Textile Technology
 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (3-0-6)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาชีพเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH