โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 523110540 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
 ปีอ้างอิง : 2552
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายและการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่กว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ เพื่อสามารถประมวลความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ โดยคำนึงถึงสมดุลทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญและเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
        3. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญและเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น

 1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ครบทุกรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 General Education Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001103 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
                    หมายเหตุ  รายวิชา 1005121 เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น
 
           หรือ
           E1: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6)  
2 (2-0-4)
1001112 Logical Thinking
 การคิด การค้นคว้า และการใช้เหตุผล
           E1: 1001203   การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน  ( Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use )   3 (3-0-6)  
2 (1-2-3)
1001121 Recreation and Sport for Well-Being
 นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต
           E2: 1806102   นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต  ( Recreation and Sport for Well-Being )   1 (0-2-1)  
1 (0-2-1)
1001141 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
           E2: 1001127   จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  ( Psychology in Daily Life )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006217 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
          หรือ
           P: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (3-9-9) 
          หรือ
           P: 1006115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006110   พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ( English Foundation )   0 (9-0-0) 
          หรือ
           P: 1006113   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  ( English Preparation )   0 (2-3-0) 
          หรือ
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
          หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5)  หรือ
           E2: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006218 Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           หรือ
           E2: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5)  หรือ
           E2: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
1006301 College Writing
 การเขียนระดับอุดมศึกษา
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  นศ.ก่อนปี 2555 สามารถเรียน 1006124 เพื่อแทน 1006301 และ1006303 ได้
 
2 (2-0-4)
1006302 Academic Oral Skills
 ทักษะการพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
2 (2-0-4)
1006303 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E2: 1006124   ภาษาอังกฤษ 3  ( English 3 )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  นศ.ก่อนปี 2555 สามารถเรียน 1006124 เพื่อแทน 1006301 และ1006303 ได้
 
1 (1-0-2)
1006304 English for Professional Success
 ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
1 (1-0-2)
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ
1 (1-0-2)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3)  และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
                    หมายเหตุ  เป็นการเทียบจากสองวิชาเป็นหนึ่งวิชา
 
           หรือ
           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5)  
3 (2-2-5)
1601101 Introduction to Legal Principles
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
           E2: 1001133   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ( General Principle Jurisprudence )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1601100   หลักกฎหมายเบื้องต้น  ( Foundation of Legal Principles )   4 (4-0-8)  
           หรือ
           E1: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )   3 (3-0-6)  
           หรือ
           E2: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)

 2 Specific Requirement Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 Core Courses กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102210 Principles of Analytical Chemistry
 หลักเคมีวิเคราะห์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102223 Principles of Physical Chemistry
 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (3-0-6)
1102230 Principles of Organic Chemistry
 หลักเคมีอินทรีย์
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1102250 Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103211 Microbiology
 จุลชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 
4 (3-3-7)
1103222 Genetics
 พันธุศาสตร์
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103326 Molecular Biology
 อณูชีววิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1100301   เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  ( Cell and Molecular Biology )   3 (2-3-5)  
3 (2-3-5)
1103342 Ecology
 นิเวศวิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5)  
3 (2-2-5)
1105101 Introduction to Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
1 (1-0-2)
1105402 Introduction to Bioinformatics
 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
1 (0-3-1)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง
           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5)  
3 (3-0-6)

 2.2 Major Required Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101102 Entrepreneurship for Science
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
           E1: 1100407   ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์  ( Entrepreneurship for Science )   2 (2-0-4)  
1 (0-2-1)
1103324 Plant Genetics and Evolution
 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของพืช
           P: 1103221   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103331 Plant Ecophysiology
 สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1103352 Plant Systematic
 ระบบการจัดจำแนกพืช
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-3)
1105491 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-9-3)
1109311 Soil, Nutrient and Water Management for Crop Production
 การจัดการดิน สารอาหาร และน้ำเพื่อการเกษตร
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1109321 Disease and Pest Management for Crop Production
 การจัดการโรคและศัตรูพืช
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1109331 Plant Breeding 1
 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1
           P: 1103221   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1109341 Economic Crop Production 1
 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 1
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1109342 Economic Crop Production 2
 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2
           P: 1109341   การผลิตพืชเศรษฐกิจ 1  ( Economic Crop Production 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1109431 Plant Breeding 2
 การปรับปรุงพันธุ์พืช 2
           P: 1109331   การปรับปรุงพันธุ์พืช 1  ( Plant Breeding 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1110362 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาการเกษตร
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)

 2.3 Major Elective Courses กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1103311 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103312 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านอุตสาหกรรม
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103313 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103323 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (3-0-6)
1103325 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1103332 Plant Molecular Physiology
 อณูชีววิทยาทางสรีรวิทยาของพืช
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103221   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105322 Algal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย
           P: 1100201   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   3 (3-0-6) 
          หรือ
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105323 Gene Technology 1
 ยีนเทคโนโลยี 1
           P: 1103222   พันธุศาสตร์  ( Genetics )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103326   อณูชีววิทยา  ( Molecular Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105324 Gene Technology 2
 ยีนเทคโนโลยี 2
           P: 1105323   ยีนเทคโนโลยี 1  ( Gene Technology 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105325 Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
3 (2-3-5)
1105342 Medical and Pharmaceutical Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
3 (2-3-5)
1105352 Industrial Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม
           P: 1105101   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Introduction to Biotechnology )   1 (1-0-2) 
          หรือ
           P: 1105351   วิศวกรรมชีวกระบวนการ  ( Bioprocess Engineering )   4 (3-3-7) 
          หรือ
           P: 1105353   วิศวกรรมชีวกระบวนการ  ( Bioprocess Engineering )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105353 Bioprocess Engineering
 วิศวกรรมชีวกระบวนการ
           P: 1102220   หลักเคมีเชิงฟิสิกส์  ( Principles of Physical Chemistry )   2 (2-0-4) 
          หรือ
           P: 1102223   หลักเคมีเชิงฟิสิกส์  ( Principles of Physical Chemistry )   3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)
1105361 Plant Biochemistry
 ชีวเคมีของพืช
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
4 (3-3-7)
1105362 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1105102   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  ( Orientation to Biotechnology )   2 (2-0-4) 
3 (2-3-5)
1105371 Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105403 General Entomology
 กีฏวิทยาทั่วไป
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105412 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
1105413 Orchidology
 วิทยาการกล้วยไม้
3 (2-3-5)
1105421 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
1105431 Microbial Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105432 Yeast Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านยีสต์
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1105451 Immobilised Biocatalyst
 ตัวเร่งทางชีวภาพที่ถูกตรึง
           P: 1102250   หลักชีวเคมี  ( Principles of Biochemistry )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1105461 Plant Secondary Metabolites
 สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิจากพืช
           P: 1103231   สรีรวิทยาของพืช  ( Plant Physiology )   3 (2-3-5) 
          หรือ
           P: 1103332   อณูชีววิทยาทางสรีรวิทยาของพืช  ( Plant Molecular Physiology )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1110301 Mycology
 ราวิทยา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1110302 Virology
 ไวรัสวิทยา
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1110351 Bacterial Diversity and Systematics
 ความหลากหลายและระบบการจัดจำแนกแบคทีเรีย
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
3 (2-3-5)
1401202 Food Processing 1
 การแปรรูปอาหาร 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) และ
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1401303 Food Processing 2
 การแปรรูปอาหาร 2
           P: 1401202   การแปรรูปอาหาร 1  ( Food Processing 1 )   3 (2-3-5) 
3 (2-3-5)
1402212 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
           P: 1103211   จุลชีววิทยา  ( Microbiology )   4 (3-3-7) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           E1: 1402211   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   4 (3-3-7)  
           หรือ
           E2: 1402221   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   3 (2-3-5)  
           หรือ
           E1: 1402201   จุลชีววิทยาทางอาหาร  ( Food Microbiology )   4 (3-3-7)  
3 (2-3-5)

 3 Free Elective Courses หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH