โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 สำนักวิชา : พยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : 581190701 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 ปีอ้างอิง : 2558
 ปรัชญาของหลักสูตร
        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชากร และการที่ประชากรจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสม พยาบาลเป็นบุคลากรที่สำคัญในการให้บริการทางสุขภาพตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก และผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรที่มาช่วยการปฏิบัติงานของพยาบาลในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อทำให้การบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ช่วยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ ในการให้การช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ บ้านและชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะ แทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
        2. ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
        3. มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยไม่ซับซ้อน ทั้งในหน่วยงาน ที่บ้าน และชุมชน
        4. มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
        5. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
        6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        7. มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคล
        8. มีคุณธรรม จริยธรรม

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1907101 English and Medical Terms
 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
2 (2-0-4)
1907102 Human Development and Basic Needs
 พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์
2 (2-0-4)
1907103 Communication and Team Work in Health Services
 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1907104 Principles of Laws, Scopes and Ethic in Health Practices
 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1 (1-0-2)
1907105 Personal Hygiene and Environment Health
 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
1907106 Nutritional Management System for Clients
 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 (1-0-2)
1907107 Basic Health Care Techniques for Clients
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
3 (2-3-5)
1907108 Working System in Health Care Setting and Medical/Nursing Equipment Maintenance
 ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
2 (2-0-4)
1907109 Basic Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
1907110 Adult and Elderly Care
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
1907111 Infant and Child Care
 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (2-0-4)
1907112 Personal Health Care at Home and Community
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (2-0-4)
1907113 Mental Health Care
 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 (1-0-2)
1907114 Basic Health Care for Clients Practicum
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน
3 (0-12-3)
1907115 Adult and Elderly Care Practicum
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (0-12-3)
1907116 Infant and Child Care Practicum
 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (0-8-2)
1907117 Personal Health Care at Home and Community Practicum
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (0-8-2)

 3 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 2

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1907118 Health Care for Clients in Health Care Setting Practicum
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
2 (0-8-2)
1907119 Individual Care in Community Practicum
 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
2 (0-8-2)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH