หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH