หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรร่วมกับ Hiroshima University)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH