หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่ย้ายสาขาวิชาเท่านั้น)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  แพทยศาสตรบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH