หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม B)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH