หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ก1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ก2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH