หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  นิติศาสตรบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)   
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH