หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH