หลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจ  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการศึกษา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH