นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้ประกาศผลการศึกษารายวิชานั้น
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการขอแก้ไขผลการศึกษาของรายวิชานั้นๆ
ส่วนรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งผลการศึกษามายังส่วนทะเบียนฯ
นักศึกษาจะต้องคอยตรวจสอบผลการศึกษาด้วยตนเอง

ซึ่งส่วนทะเบียนฯ จะประกาศผลให้ทราบเป็นวัน ๆ ไป

คลิก เพื่อดูรายละเอียดของประกาศฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH