นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 1/2565

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH