ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 5/2564


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 5/2564 (สอบวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2565)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560)
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH