ประกาศการขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.สำหรับนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ดาวน์โหลดคำร้อง REG – 212 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายใน)
• กรอกคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายใน) และรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน ด้วยข้อมูลในรหัส 65 ให้ถูกต้อง
2.สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น
• ดาวน์โหลดคำร้อง REG – 213 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายนอก)
• กรอกคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายนอก) และรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน พร้อมแนบเอกสารผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดิม และคำอธิบายผลรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา
3.ส่งเอกสารเทียบโอนรายวิชาที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565
4.สามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่ http://reg.mfu.ac.th
เมนู ผลการศึกษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และนักศึกษาจะต้องชำระค่าเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลที่ 053 916 371 คุณฐนกร เดชอ่อน (คุณต๊ะ) ในเวลาราชการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH