การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี

• ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Log in เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาได้ (ยกเว้น กยศ./กรอ. สามารถยื่นได้) ***

• ให้เตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload ในระบบขอสำเร็จการศึกษา
ข้อจำกัดรูปถ่าย
- ขนาด 1x1.5 นิ้ว
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
- ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
- ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”
- นักศึกษาวิชาทหาร ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ ให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบ ให้ตรวจสอบตัวสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเสนอชื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือชื่อ และนำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

• นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่ถูกเสนอรายชื่อ
เพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จะต้องรักษาสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

คลิก >> อ่านประกาศขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม

คลิก >> ระบบขอสำเร็จการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม 053916547

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH