การรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 2/2564

นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

สามารถติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่ผ่านทาง email หลังจากที่ผลการศึกษาเทอม 1/2564 เข้าครบทุกรายวิชาและได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา (500 บาท) รวมถึงชำระหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว

โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ถ่ายรูปของตนเองขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
2. เตรียมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา

จากนั้น ส่งหลักฐานตามข้อ 1. และ 2. ไปยัง email: photo.reg@mfu.ac.th
โดยระบุชื่อเรื่องใน email ว่า ขอรับ USERNAME และ PASSWORD สำหรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา 1/2564
พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชาใหม่ และรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา คลิก
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH