นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2/2564

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
สามารถยืนเรื่องออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มต่อไปนี้
(กรุณาใช้อีเมล์ลำดวนในการเข้าใช้)
นักศึกษาต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

LINK

หมายเหตุ: การขอลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต จะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และขอเพิ่มได้ถึงแค่ 24 หน่วยกิตเท่านั้น

ส่วนทะเบียนฯจะรวบรวมข้อมูลให้สำนักวิชาพิจารณาอนุมัติ
กรณีขอหน่วยกิตเกิน หากได้รับการอนุมัติจะเพิ่มวิชาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916369/053-916370/053-916371/053-916372

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH