กำหนดการพิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพสามารถใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในส่วนของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ ที่ไม่ใช่ของธนาคารกรุงเทพยังไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามใบแจ้่งยอด (ระหว่างวันที่ 21 -27 กันยายน 2564) และมีความประสงค์จะนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกสวัสดิการบุตรข้าราชการของบิดา มารดา

สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงเทพ หรือ

ให้ติดต่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ให้บริการ โดยเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ที่ธนาคารต่อไปนี้

1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
3) ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีความประสงค์จะนำใบเสร็จรับเงินไปขอเบิกสวัสดิการบุตรข้าราชการของบิดา มารดา สามารถรอการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ ได้อีกครั้ง ในวันที่ 28 กันยายน 2564

การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองได้ ในวันทำการถัดไปหลังจากชำระเงินได้ที่ Website https://reg.mfu.ac.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู “พิมพ์ใบเสร็จ” ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนการศึกษา โทรศัพท์ 053 916369, 053 916370, 053 916371, 053 916372
หรือ สอบถามส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 053 916016
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH