ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
ตามมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ขณะนี้ส่วนทะเบียนและประมวลผลอยู่ระหว่างการจัดทำระบบยืนยันรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา และจัดทำรายละเอียดการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาจึงยังไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมในขณะนี้ได้
ทั้งนี้จะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินในโอกาสต่อไป
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร 0 5391 6369
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6370
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH