ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

CLICK

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH