ประกาศ การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.สำหรับนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
•ดาวน์โหลดคำร้อง REG – 212
• กรอกคำร้องขอเทียบโอนราวิชา(ภายใน)และรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน ด้วยข้อมูลในรหัส 64 ให้ถูกต้อง
2. สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น
•ดาวน์โหลดคำร้อง REG – 213
• กรอกคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายนอก) และรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน พร้อมแนบเอกสารผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดิม และคำอธิบายผลรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา
3. ส่งเอกสารมาที่ E-mail : transfer.reg@mfu.ac.th ภายใน วันที่ 27 สิงหาคม 2564
4. สามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาได้ที่ http://reg.mfu.ac.th เมนู ผลการศึกษา
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
หรือสอบถามข้อมูลที่ 053 916 371 คุณฐนกร เดชอ่อน (คุณต๊ะ) ในเวลาราชการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH