การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี

• ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Log in เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาได้ ***

• ให้เตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษา
ข้อจำกัดรูปถ่าย
- ขนาด 1x1.5 นิ้ว
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
- ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
- ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบ ให้ตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเสนอชื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือชื่อ และนำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

• นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่ถูกเสนอรายชื่อ
เพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จะต้องรักษาสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

คลิก >> อ่านประกาศขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม

คลิก >> ระบบขอสำเร็จการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม 053916547

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH