การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/2563
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ให้นักศึกษาดำเนินการตามกำหนดการและขั้นตอน ดังนี้
• ให้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ โดยเลือกเมนู “ระบบขอสำเร็จการศึกษา” ที่ Website: reg.mfu.ac.th

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Log in เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาได้ ***

• ให้นักศึกษาเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาสำหรับ Upload เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษา
ข้อจำกัดรูปถ่าย
- ขนาด 1x1.5 นิ้ว
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
- ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
- ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบ ให้ตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเสนอชื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลงลายมือชื่อ และนำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

• นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่ถูกเสนอรายชื่อ
เพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จะต้องรักษาสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

ระบบขอสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH