ประกาศกำหนดการทดลองใช้ระบบ MFU ONLINE EXAM

ประกาศ

เรื่อง กำหนดการทดลองใช้ระบบ MFU ONLINE EXAM

ในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563


ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอบ Online โดยส่วนกลางทั้งหมดที่ Link ดังนี้

https://bit.ly/3oxOyva


ให้นักศึกษาเข้าไปทดลองใช้ระบบ เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่

https://onlineexam.mfu.ac.th

หรือ CLICK ที่ Logo   ที่แสดงในตารางสอบของนักศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373-4

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH