ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2563


1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
    ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (รูปแบบออนไลน์)

    ในวันเสาร์ ที่ 24 – วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2563
    ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
    และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2563

2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH