ประกาศตารางสอบ รายวิชาที่สำนักวิชาจัดสอบเองสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH