การปฐมนิเทศผู้ควบคุมการสอบ

ส่วนทะเบียนและประมวลผลได้
จัดปฐมนิเทศผู้คบคุมการสอบ สาหรับการสอบกลางภาค
ภาคศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพุธท 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม ห้อง E3 B 101

เพื่อให้ผู้ควบคุมการสอบทราบถึงระเบียบ เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติของคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบ แนวปฏิบัติสาหรับการควบคุมการสอบ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ควบคุมการสอบเพื่อนาไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป


คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 ธันวาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH